Spor Seyircileri için Dışsal ve İçsel Güdü Ölçekleri Kısa Versiyon Uyarlaması ve Çok Değişkenli İlişkisel Bir Uygulama

Hasan Birol YALÇIN, Ercan POLAT
2020 Journal of Sport Sciences Researches  
Öz Bu çalışmada, daha kısa ve kullanışlı olması için Spor Seyircileri İçin Dışsal Güdü Ölçeği (SSİDGÖ) ile Spor Seyircileri İçin İçsel Güdü Ölçeği'ne (SSİİGÖ) Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanması ve bunun yanısıra ilişkilerin kanonik korelasyon analizi yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeli uygulanarak gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu, spor müsabakalarını seyreden ve bir üniversitenin farklı bölümlerde okuyan 310 gönüllü öğrenciler oluşmuştur.
more » ... oluşmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak Polat ve Yalçın (2014) tarafından geliştirilmiş olan, Spor Seyircileri İçin Dışsal Güdü Ölçeği (SSİDGÖ) ve Spor Seyircileri İçin İçsel Güdü Ölçeği (SSİİGÖ) kullanılmıştır. Geliştirilen ölçeklerin model yapısını test etmek amacıyla birinci düzey DFA ve sonrasında ise güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Bu analizler için LISREL ve SPSS paket programı kullanılmıştır. Ayrıca NCSS istatistik programı kullanılarak ölçekler arası çoklu ilişkileri belirlemek amacıyla Kanonik Korelasyon analizi yapılmıştır. İki ölçek için de ilk yapılan DFA analizlerine göre; SSİDGÖ için 9 alt boyutlu yapı korunmuş, 34 olan madde sayısı ise 25'e düşürülmüştür. SSİİGÖ için ise yine 7 alt boyut değişmezken 40 maddeli ölçek 21'e düşürülmüştür. Kanonik korelasyon sonuçları incelendiğinde ilk dört değişken çiftinin anlamlı olduğu bulunmuştur. Anlamlı ilk iki değişken çiftine göre dışsal seyretme güdülerinden oluşan bağımsız değişkenlerin içsel seyretme güdülerinden oluşan bağımlı değişkenleri %71 oranında açıkladığı belirlenmiştir. İlk değişken çiftinde ise dışsal güdülerden Oyun Bilgisi boyutu, içsel güdülerden ise Beceri Düzeyi boyutu en çok ilişkisel katkıyı yapmıştır. Bu sonuca göre, seyircilerin spora ilişkin bilgi düzeyinin ve sporcuların yansıttığı sportif becerilerin diğer güdülerin gelişim ve etkileşiminde daha önemli etkilerinin olduğu söylenebilir. Abstract In this study, in order to be shorter and more useful, it is aimed to apply confirmatory factor analysis to the External Motivations Scale for Sport Spectators (EMSSS) and the Internal Motivations Scale For Sport Spectators (IMSSS) as well as to analyze the relations with canonical correlation analysis method. The study group of the research carried out by applying the relational screening model consisted of 310 volunteer students watching sports competitions and studying in different departments of a university. In the study, the External Motivations Scale For Sport Spectators (EMSSS) and the Internal Motivations Scale For Sport Spectators (IMSSS) developed by Polat and Yalçın (2014) were used as data collection tools. In order to test the model structure of the developed scales, first level Confirmatory Factor Analysis (CFA) and then reliability analyzes were performed. LISREL and SPSS software were used for these analyzes. In addition, Canonical Correlation analysis was performed to determine multiple relationships between scales using NCSS statistics program. According to the initial DFA analysis for both scales; 9 sub-dimensional structures were preserved for EMSSS, and the number of items from 34 was reduced to 25. For IMSSS, while 7 sub-dimensions did not change, the 40-item scale was reduced to 21. When the canonical correlation results are examined, it is found that the first four variable pairs are significant. According to the meaningful first two pairs of variables, independent variables consisting of external watching motives explained 71% of the dependent variables consisting of internal watching motives. In the first pair of variables, the Game Knowledge dimension from the external motives and the Skill Level dimension from the internal motives made the most relational contribution. According to this result, it can be said that the knowledge level of the spectators and the sports skills reflected by the athletes have more important effects on the development and interaction of other motives.
doi:10.25307/jssr.744732 fatcat:3iuogalplzbsngzoohhycevhd4