Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarın Yetişkinlik Dönemindeki Etkileri Hakkında Bir Derleme

Güler GÜNEŞ ASLAN
2020 Toplum ve sosyal hizmet(Online)  
ÖZET Bu çalışmada çocuğa yönelik cinsel istismarın yetişkinlik dönemine yansıyan uzun süreli etkilerini incelemek için, konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelenerek bir derleme yapılmıştır. Gözden geçirilen bilgiler ışığında, yapılabilecek sosyal hizmet uygulamaları tartışılmıştır. Buna göre çocuğa yönelik cinsel istismarın yetişkinlik dönemine etkileri; ruhsal sorunlar ve ruh hastalıkları, yetişkinlikte bir daha cinsel saldırıya maruz bırakılma, sağlık sorunları, eş şiddetine maruz bırakılma
more » ... ne maruz bırakılma veya eşe şiddet uygulama ve yetişkinlik rolleri üzerindeki etkiler olarak temalara ayrılmıştır. Buna göre cinsel istismar travmatik etkileriyle, yetişkinlik yaşamında birçok soruna neden olmaktadır. Bu sorunlar, kendilerini etkileyen etmenlerle ve birbiriyle etkileşime geçerek karmaşık bir durum oluşturmaktadır. Bunun için, cinsel istismarı, indirgemeci olmayan, bilimsel ve bio-psiko-sosyal perspektife dayanan, çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirmek gerekmektedir. Konuyla ilgili sosyal hizmet açısından ise cinsel istismarın ortaya çıkarılmasına yardımcı olacak, cinsel istismara maruz bırakılan bireyleri güçlendirecek, cinsel istismarın ortaya çıkmasında etkili olan sosyo-kültürel etmenlerin değişimini sağlayacak çalışmalar yapmalıdır. Anahtar kelimeler: Çocuğa yönelik cinsel istismar, yetişkin, uzun süreli etki, sosyal hizmet. ABSTRACT In this study, in order to examine the long-term effects of child sexual abuse (CSA) reflected on adulthood, a review was made by examining the studies on the subject. In light of the reviewed information, social work practices that can be done are discussed. Accordingly, the effects of CSA on adulthood are divided into themes as psychological distress and psychological disorders, being exposed to another sexual assault in adulthood, health problems, being exposed to spousal violence or doing violence against spouse and effects on adult roles. Toplum ve Sosyal Hizmet Cilt 31, Sayı 2, Nisan 2020 648 Accordingly, CSA with its traumatic effects causes many problems in adulthood. These problems create a complicated situation by interacting with the factors affecting them and with each other. For this, it is necessary to evaluate CSA from a multi-faceted perspective, which is based on a non-reductionist, scientific and bio-psycho-social perspective. In terms of social work on the subject, studies should be carried out to help reveal CSA, empower individuals exposed to CSA and change the socio-cultural factors that are effective in the emergence of CSA.
doi:10.33417/tsh.727426 fatcat:lnb74qmvnfhjvnlycnlllaymwe