P.J. Drooglever, M.J.B. Schouten, Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, XX, 16 september 1949-31 december 1949

J.F. Meijer
1998 BMGN: Low Countries Historical Review  
doi:10.18352/bmgn-lchr.4800 fatcat:ypjwu7og6ndzhia54krxf6airq