Malatya İlinde Bulunan 3- 4 ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanlarının İş-Aile Çatışma Düzeylerinin Ölçülmesi

Ahmet Çavuş, Pınar Aker
2019 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi  
Öz İş-aile çatışmasını; iş ve aile arasındaki rollerin birbirleriyle uyumsuz olması sonucunda ortaya çıkan bir tür karşılıklı çatışma olarak tanımlamak mümkündür. İş-aile çatışması; zaman, gerilim ve davranış temelli iş-aile çatışması olarak 3 boyutta ele alınmaktadır. Bu çalışmada Malatya ilinde bulunan 3-4 ve 5 yıldızlı otel çalışanlarının iş-aile çatışma düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışanların demografik özelliklerinin iş-aile çatışmasının alt boyutlarına göre anlamlı bir
more » ... nlamlı bir farklılık gösterip göstermediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Anketler sonucunda elde edilen verilere güvenirlilik analizi ile beraber iki değişkenli gruplar için bağımsız örneklem Ttesti, ikiden fazla değişken olan gruplar için tek faktörlü varyans analizi uygulanmıştır. Ayrıca ikiden fazla gruplar için çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey ve Bonferroni testinden yararlanılmıştır. Buna göre iş-aile çatışmasının boyutları, katılımcıların çocuk sahibi olmaları ve gelir düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilirken; cinsiyetleri, eşlerinin çalışma durumu, sektörde çalışma süreleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Abstract It is possible to define work-family conflict as a kind of mutual conflict which occurs as a result of the incompatibility of roles between work and family. Work-family conflict is examined in 3 dimensions; time-based, strain-based, and behavior-based work-family conflicts. In this study, it was aimed to measure the level of work-family conflict of 3-4-and 5-star hotel employees in Malatya. It was also aimed to find whether the levels of sub-dimensions of work-family conflict Show a significant difference according to demographic characteristics. The data obtained from the surveys, beside reliability analyses, were subjected to independent sample T-test for groups, with two variables a done factor variance analyses for groups with more than two variables. In addition, Tukey and Bonferroni tests were used for multiple comparison tests for more than two groups. According to the findings, there is a significant difference in work-family conflicts according to participants' having children, and income levels while there is no significant difference according to their gender, working status of spouses and duration of study.
doi:10.26677/tr1010.2019.254 fatcat:2v7gwvxf4rbivaskkuhehmca34