Konsekwencje przekształcania elementów krajobrazu w atrakcje turystyczne

Jolanta Latosińska, Beata Meyer
2019 Annales UMCS Geographia Geologia Mineralogia et Petrographia  
<p>Stały, dynamiczny rozwój turystyki powoduje poszukiwanie coraz to nowych miejsc i obiektów, które mogą stać się atrakcyjne dla turystów. Duże możliwości stwarza wykorzystanie krajobrazu i jego elementów, ale kreowanie atrakcji turystycznych tego typu powoduje zróżnicowane konsekwencje, które coraz częściej mają charakter negatywny. Atrakcje turystyczne mogą dominować w krajobrazie, a z czasem stać się (pozytywnym lub negatywnym) symbolem danego miejsca czy obszaru. Modyfi kacja istniejącego
more » ... kacja istniejącego krajobrazu może zarówno zwiększyć jego atrakcyjność turystyczną, jak i (co dzieje się częściej) spowodować zmniejszenie jego atrakcyjności dla turystów. Celem artykułu jest wskazanie na coraz częstsze wykorzystanie elementów krajobrazu w procesie kreowania atrakcji turystycznych oraz identyfi kacja konsekwencji tego procesu. Artykuł ma charakter przeglądowy i z metodologicznego punktu widzenia największą rolę w jego powstaniu odegrały metody badań terenowych: obserwacja, obserwacja uczestnicząca, doświadczanie atrakcji i dokumentacja fotografi czna. Rezultatem rozważań nad skutkami podejmowanych przekształceń związanych z turystycznym rozwojem atrakcji turystycznych jest próba ich klasyfi kacji i egzemplifi kacja.</p>
doi:10.17951/b.2018.73.0.125-143 fatcat:aqu75svov5gi5gthcw526w7e74