Diabetes in pregnancy: current ways of treatment
Diabetické těhotenství: současné možnosti léčby

Dagmar Bartášková
2019 Vnitrni lekarstvi  
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Souhrn Je známým faktem, že počet žen léčených v graviditě pro nějaký typ diabetu stoupá. Důvodem je nárůst počtu žen s diabetes mellitus 1. typu, které z důvodu nových léčebných možností graviditu mohou a chtějí uskutečnit. Nárůst incidence diabetu 2. typu, vede k tomu, že stoupá rovněž počet žen s diabetem 2. typu v graviditě a žen s gestačním diabetem. Zejména ženy s pregestačně přítomným diabetem jsou vystaveny větším riziku porodnic kých i
more » ... dnic kých i diabetologických komplikací. Více než polovina z nich graviditu neplánuje, užívá kontraindikovanou medi kaci, nemá optimálně kompenzován diabetes. Důsledkem pak je větší procento předčasných porodů, urgentních sekcí, preeklamp sie, eklampsie, vzniku či progrese již přítomných pozdních komplikací Článek přináší náhled na současnou léčbu diabetu v graviditě a možnosti předcházení komplikacím. Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu -diabetes mellitus 2. typu -gestační diabetes mellitus -gravidita -konti nuální glukozový monitoring v graviditě -léčba diabetu v graviditě -léčba inzulinem -selfmonitoring v graviditě Diabetes in pregnancy: current ways of treatment Summary It is well known, that number of diabetics pregnancies is raising. It is due to growing amount of women with type 1 and type 2 diabetes, which can easily reach the right age for pregnancy. It allows new ways of diabetes treatment, new technologies and in general better health state of this women. Displacement the pregnancy to later age, leads to gestational diabetes increasing. Especially women with pregestational diabetes are in higher risk of perinatal and diabetic complications. More than half of all pregnancies are not planned and so that often not well controlled or used inappropriate medication. Preterm deliveries, acute sectiones cesarea, eclampsia, preeclampsia or higher risk of late diabetics complications are in consequencies. The article brings the current point of view to treatment diabetic pregnancies with respect to prevent all types of complications. Key words: continuous glucose monitoring in pregnancy -diabetes mellitus type 1 -diabetes mellitus type 2 -dia betes therapy in pregnancy -gestational diabetes mellitus -gravidita -insulinotherapy -pregnancy -selfmoni toring in pregnancy
doi:10.36290/vnl.2019.044 fatcat:6cd3h4sy6rh7zlov7g2cll6b6a