ANTHROPONYMICON OF ERICH KÄSTNER IN UKRAINIAN TRANSLATION (BASED ON THE BOOKS "EMIL AND THE DETECTIVES", "EMIL AND THE THREE TWINS", "THE LITTLE MAN")

N. Lalaian
2021 International Humanitarian University Herald. Philology  
Анотація. Стаття присвячена дослідженню функціонування власних імен у творах відомого німецького письменника Еріха Кестнера "Emil und die Detektive", "Emil und drei Zwillinge", "Der kleine Mann". Узагальнено відомості про дослідження літературно-художніх антропонімів і встановлено, що вони виступають невід'ємним елементом художнього твору й виконують у ньому різні стилістичні функції. Визначено особливості вживання антропонімів у творчості Еріха Кестнера й досліджено, що вони слугують маркером
more » ... ндивідуального авторського стилю, яскравим виражальним і зображувальним засобом. З'ясовано, що літературно-художні антропоніми в досліджуваних творах представлені нейтральними, зменшувально-пестливими й оказіональними власними іменами. Установлено, що власні імена у творах Еріха Кестнера використовуються з номінативною та характеристичною функціями. Розглянуто труднощі відтворення антропонімів у художньому творі, і в дитячих художніх творах зокрема. Здійснено контрастивний контекстуальний аналіз авторських антропонімів у тексті оригіналу й відповідників у тексті перекладу, виконаного перекладачкою Катериною Гловацькою. Установлено, що на вибір стратегії перекладу авторського антропонімікону впливають різні чинники, зокрема тип тексту, функція власного імені, роль персонажів у творі й цільова аудиторія. Зазначено, що під час відтворення нейтральних літературно-художніх антропонімів Катерина Гловацька реалізує стратегію очуження та запозичує їх в українську мову за допомогою формальних засобів передачі (транскодування та адаптивного транскодування). Під час передачі характеристичних власних імен перекладачка тяжіє до перекладацької стратегії одомашнення. Найчастотнішим прийомом перекладу оказіональних прізвищ і прізвиськ виявилося калькування. Відтворення промовистих прізвищ і прізвиськ із характеристичною функцією за допомогою стратегії очуження збіднює текст перекладу й призводить до втрати інформації, закладеної автором у власному імені.
doi:10.32841/2409-1154.2021.52-2.35 fatcat:ze3k55gzovdwvfyutudkdonhu4