ZEMİNLERDE TEK FAZLI GEOPOLİMERİZASYON UYGULAMASI VE GEOPOLİMERİZASYONUN SERBEST BASINÇ MUKAVEMETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Tugba ESKİSAR, Gizem AKSU
2020 Selcuk University Journal of Engineering Science and Technology  
ÖZ: Bu çalışmada likit aktivatörler ile yapılan tek fazlı geopolimerizasyon sonucu kil, killi kum, kum zeminlerde gözlenen mukavemet değişimleri incelenmiştir. Örnek grupları deney planına uygun olarak 7 günden 90 güne değişen sürelerde küre tabi tutulmuştur. Geopolimerizasyon metodunun, aktivatör içeriğinin ve oranlarının, kür sürelerinin ve donma-çözünme çevrimlerinin serbest basınç mukavemeti üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Farklı likit aktivatör içeriklerinin başarısının, zeminin türü ve
more » ... n, zeminin türü ve geopolimerizasyon metodundan önemli ölçüde etkilendiği bulunmuştur. Kum ve killi kum örneklerinde optimum su içeriği kadar likit aktivatör kullanılması iyileştirme sağlarken, kil zemin örneklerinde optimum su içeriğinin yaklaşık iki katı kadar likit aktivatör kullanılması mukavemeti artırmaktadır. Mukavemet ayrıca kür süresinin uzaması ile artmaktadır. İşlem görmeyen kil zeminin mukavemeti 315 kPa iken 90 gün sonunda aynı zemin örnekleri 1114 kPa mukavemete ulaşmıştır. Donma-çözünme çevrimleri uygulanan zeminlerde ise belirgin bir mukavemet azalımı görülmüştür. En fazla mukavemet kaybı yine kil zeminlerde gözlemlenmiş ve 3 çevrim sonunda mukavemet %55 kadar azalmıştır. ABSTRACT: In this study, single phase geopolymerization with liquid activators were applied to clay, clayey sand and sand soils and unconfined compressive strength developments due to this process was investigated. The samples were subjected to curing times varying between 7 and 90 days of curing in accordance with the experimental programme. The effects of geopolimerization metod, activator content and rate, curing time and of freeze-thaw cycles on the unconfined compressive strength of the soils were determined. It has been found that the success of different liquid activator contents is significantly affected by the type of soil and geopolymerization method. It was sufficient to treat sand and clayey sand samples with liquid activator amounts that are equal to the optimum water contents of the soils, while the use of liquid activator approximately twice the optimum water content in clay soil samples was necessary to increase the strength. The increase in the curing times also increased the strength of the samples. While the untreated clay samples had an unconfined compressive strength of 315 kPa, after 90 days of curing, 1114 kPa strength was observed. The application of freeze-thaw cycles decreased the strength of the soils. Major loss of strength was observed in clay soils with a decrease of %55 strength.
doi:10.36306/konjes.611595 fatcat:m7lkupupwfattb5e6ggevwssqa