Allerjik Rinit Hastalarımızda Alerji Testleri

Zübeyde DİNÇER, Mehmet ÖZKARS
2019 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  
Giriş: Alerjik Rinit (AR) çeşitli semptomlarla görülen (boğazda veya burunda kaşıntı ve hapşırma) mevsimsel ya da yıl boyu olabilen, yaygın bir hastalıktır. Alerjik rinit tanısı ayrıntılı anamnez, fizik muayene ve laboratuar testleriyle konulmaktadır. Laboratuarda alerji deri testi, serum total IgE, serum spesifik IgE düzeyi, nazal salgıların incelenmesi tanıya yardımcıdır. Yöntem: Çalışmamızda AR tanılı 52 hasta dosyaları taranarak kan eozinofil sayıları ve yüzdeleri, alerji deri testi
more » ... deri testi sonuçları ve serum alerji spesifik IgE değerleri incelendi. Aynı yaş ve cinsiyette kronik hastalığı olmayan sağlıklı 55 kontrol hastasının ise sadece kan eozinofil sayıları ve yüzdeleri incelendi. Bulgular: AR tanılı 22 hastada (% 42,3) eozinofili bulundu. AR ve Kontrol Gruplarının kan eozinofil yüzdesi değerlerinin karşılaştırılması sonucu istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.009). AR tanılı hastalar kendi içinde kıyaslandığında 10 hastada serum alerjen spesifik IgE pozitifliği, 10 hastada alerjen ile deri testinde pozitiflik bulundu. Alerji deri testi ve/veya serum spesifik IgE pozitifliği birlikte değerlendirildiğinde 18 hastada (% 34,6) pozitiflik bulundu. Sonuç: Çalışmamızın sonucunda eozinofili varlığı AR tanısında alerji testinden daha üstün bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Alerjik rinit, alerji testleri, eozinofili Abstract Objective: Allergic Rhinitis (AR) is seasonal or year-round, common disease seen with several symptoms (pruritis at throat or nose, sneezing). The diagnosis of allergic rhinitis is made by detailed anamnesis, physical examination and laboratory tests. In the laboratory, skin testing, serum total IgE, specific IgE levels, nasal secretions are helpful in the diagnosis.
doi:10.17517/ksutfd.454413 fatcat:jzchoopmpvej3cjrac234x2uy4