Histomorphometric Investigation of Changes In Adult Rat Testis After Experimental Vasectomy At Different Periods

Alev CUMBUL, Varol ŞAHİNTÜRK, Ünal USLU
2020 Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi  
Öz Amaç: Bu çalışmada erişkin sıçanlarda vazektomi sonrası seminifer tübül epitelindeki yapısal değişiklikleri mikroskobik olarak incelemek ve nitel ve nicel olarak değerlendirmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Toplam 48 adet 8 haftalık erkek Wistar albino sıçan kullanıldı. Çalışma deney grupları ve kontrol grupları içerdi (her grup için, n=8). Deney gruplarında tek taraflı vazektomi uygulanırken, kontrol gruplarında yalnızca abdominal kesi yapıldı. Deney ve kontrol gruplarındaki sıçanların
more » ... arındaki sıçanların sol testisleri vazektomiden 1, 12 ve 24 hafta sonra perfüzyonla alınarak Bouin fiksatifine kondu. Rutin histolojik takip işleminden sonra her gruptan ikişer testis Masson'un trikrom boyası ve orseinle boyanarak ışık mikroskobunda nitel olarak değerlendirildi. Altışar testis histomorfometrik inceleme için 1/8 oranında seri kesilerek PAS+hematoksilenle boyandı. Stereolojik inceleme için Cavalieri ve optik parçalama+optik disektör sondaları kullanıldı. Bulgular: Kontrol gruplarına kıyasla 1 ve 12 haftalık vazektomi gruplarında ortalama spermatogonyum, Sertoli ve miyoid hücre yoğunluğunun arttığı, spermatid sayısının ise azaldığı saptandı. Yirmi dört haftalık vazektomi grubunda ise seminifer tübülü oluşturan hücrelerin azaldığı görüldü. Nitel değerlendirmede vazektomi sonrası süreye paralel olarak ara maddedeki kolajen lif miktarında artış ve 1 haftalık deney grubunda seminifer tübül lümeninde dev hücre oluşumu gözlendi. Tartışma ve Sonuç: Vazektomi sonrasında 12. haftaya kadar seminifer tübül adlüminal ve bazal kompartımanlarında iki farklı mekanizmanın çalıştığı görülmüştür. İlkin, bazal kompartımanda gerek parakrin gerekse hücrelerarası bağlantılara bağlı bir telafi mekanizması çalışmaktadır. İkincisi, epididimiste gelişen seminal granülomu seminifer tübül iç basıncını artırarak adlüminal kompartımanda spermatid-Sertoli hücresi ilişkisini bozup spermatidlerin olgunlaşamadan hızla dejenere olmasına neden olabilir. Abstract Aim: In this study, we aimed to microscopically examine and qualitatively and quantitatively evaluate the structural changes in the seminiferous tubule epithelium in rats after vasectomy. Materials and Methods: A total of 48 8-week-old male Wistar albino rats were used. Study and control groups were formed (n=8, for each group). While the study groups underwent unilateral vasectomy, the control groups underwent only abdominal incision. The left testes of all rats in the study and control groups were removed by perfusion 1, 12, and 24 weeks after vasectomy and immersed in Bouin's fixative. Following the routine histological procedures, 2 testes from each group were stained with Masson's trichrome stain and orcein for qualitative evaluation using light microscopy, and 6 testes from each group were sectioned (at a 1/8 ratio) and stained with PAS+hematoxylin. For stereological examination, the Cavalieri and optical disector methods were used. Results: Compared to the control groups, the 1-and 12-week vasectomy groups were found to have a higher mean density of spermatogonia and Sertoli and myoid cells and a lower number of spermatids. It was observed that cells forming the seminiferous tubules were decreased in the 24-week vasectomy group. During the qualitative evaluation, we observed an increase in the amount of collagen fibers in the extracellular matrix, which was positively correlated with the time from vasectomy, and giant cell formation in the seminiferous tubule lumen in the 1-week vasectomy group. Discussion and Conclusion: It was seen that two different mechanisms were effective in the seminiferous tubule adluminal and basal compartments until the 12th week after vasectomy. First, a compensation mechanism is involved in the basal compartment, due to the paracrine and intercellular interactions. Second, the seminal granuloma development in the epididymis may increase the internal pressure of the seminiferous tubules, disrupting the relationship between spermatids and Sertoli cells and leading to the sloughing of spermatids in the adluminal compartment.
doi:10.21673/anadoluklin.666778 fatcat:7v5l6qofvrdtbmgzt2r4ytulqm