Типология неизосемических реализаций пропозиционального аргумента (на материале польского и русского языков) . Часть 2

Aleksander Kiklewicz
2019 Prace Językoznawcze  
Przedmiotem artykułu są nieizosemiczne realizacje składniowe argumentów propozycjonalnych jako składników treści zdania, implikowanych przez czasownik osobowy w pozycji orzeczenia zgodnie z jego charakterystyką walencyjną. Analiza i opis lingwistyczny opiera się na teorii składni funkcjonalnej, zwłaszcza składni eksplikacyjnej, której podstawy opracował S. Karolak, a także inni badacze należący do polskiej szkoły składni semantycznej. Autor wyodrębnił i przeanalizował w aspekcie składni
more » ... cie składni funkcjonalnej następujące typy transformacji składniowych: implicytacja, rozszczepienie, bezspójnikowość, konwersja, separacja, kontaminacja, restrukturyzacja, uproszczenie (tworzenie grup zwartych), transpozycja i definityzacja. Materiał źródłowy w postaci zdań prostych i złożonych pochodzi z tekstów pisanych oraz korpusów językowych w języku polskim i rosyjskim; sporadycznie są przywoływane jednostki z innych języków europejskich (na przykład z angielskiego). Opisując pełne/dyskretne i niepełne/niedyskretne reprezentacje składniowe argumentów propozycjonalnych, autor bierze pod uwagę ich trzy aspekty: znaczenie (funkcję semantyczną), formę (przynależność do klasy gramatycznej) oraz pozycję (przy czasowniku, przy rzeczowniku, niezależną i inne).
doi:10.31648/pj.4433 fatcat:xt6pnbgijve2boeaht5mwnupxa