Ocena zależności między szerokością rozkładu objętości krwinek czerwonych a sercowym zespołem X

Sait Demirkol, Sevket Balta, Turgay Celik, Zekeriya Arslan, Murat Unlu, Mustafa Cakar, Ugur Kucuk, Seref Demirbas, Atila Iyisoy, Mehmet Yokusoglu
2013 Kardiologia polska  
A b s t r a c t Background: Cardiac syndrome X (CSX) is characterised by angina-like chest pain, a positive stress test, and normal coronary arteries. Increased red cell distribution width (RDW) level may be indicative of an underlying inflammatory state. Aim: To investigate RDW level in patients with CSX and compare patients having coronary artery disease (CAD) and normal subjects. Methods: 245 subjects (79 patients with CSX, 81 patients with CAD, and 85 controls) were enrolled in the study.
more » ... led in the study. The CSX group consisted of patients with anginal chest pain, ischaemia on noninvasive stress test and a normal coronary angiogram. CAD was defined as ≥ 50% stenosis in at least one coronary artery. The control group was selected from the patients with anginal symptoms but a normal stress test and a normal coronary angiogram. RDW measurements among the three groups were compared. Results: Baseline clinical and biochemical characteristics were not different among the three groups. There were no statistically significant differences in RDW levels between the CSX and CAD groups (p = 0.17). RDW measurements in both the CSX and CAD groups were found to be significantly higher than the control group (p < 0.01). Conclusions: We discovered that patients with CSX and CAD have significantly higher RDW measurements compared to controls. The relationship between CSX and higher RDW level suggests that endothelial dysfunction may also contribute to the etiopathogenesis of the CSX phenomenon as it does with CAD. S t r e s z c z e n i e Wstęp: Sercowy zespół X (CSX) charakteryzuje się występowaniem bólów dławicowych, dodatnim wynikiem próby wysiłkowej i prawidłowym obrazem naczyń wieńcowych. Zwiększona szerokość rozkładu objętości krwinek czerwonych (RDW) może wskazywać na obecność stanu zapalnego. Cel: Niniejsze badanie przeprowadzono w celu określenia RDW u chorych z CSX i porównania jej z wartościami tego parametru uzyskanymi u pacjentów z chorobą wieńcową (CAD) i u osób zdrowych. Metody: Do badania włączono 245 osób (79 chorych z CSX, 81 chorych z CAD i 85 osób zdrowych stanowiących grupę kontrolną). Do grupy CSX przydzielono pacjentów z bólem dławicowym, cechami niedokrwienia w nieinwazyjnym teście wysiłkowym i prawidłowym angiogramem tętnic wieńcowych; CAD zdefiniowano jako zwężenie o ≥ 50% w co najmniej 1 tętnicy wieńcowej. Grupę kontrolną stanowili pacjenci z objawami dławicowymi, u których uzyskano prawidłowe wyniki próby wysiłkowej i nie stwierdzono zmian w koronarografii. We wszystkich trzech grupach przeprowadzono ocenę RDW. Wyniki: Wyjściowo kliniczne i biochemiczne parametry nie różniły się między grupami. Nie zanotowano statystycznie istotnych różnic w wartościach RDW między grupami CSX i CAD (p = 0,17). Wartości RDW w grupach CSX i CAD były znamiennie większe niż w grupie kontrolnej (p < 0,01). Wnioski: W badaniu wykazano po raz pierwszy, że RDW jest istotnie większa u chorych z CSX i CAD niż u osób zdrowych. Zależność między CSX i zwiększoną RDW sugeruje, że dysfunkcja śródbłonka może się przyczyniać nie tylko do rozwoju CAD, ale również odgrywać znaczącą rolę w etiopatogenezie CSX. Słowa kluczowe: zespół sercowy X, szerokość rozkładu krwinek czerwonych, dysfunkcja śródbłonka Kardiol Pol 2013; 71, 5: 480-484
doi:10.5603/kp.2013.0094 pmid:23788088 fatcat:eku2xh5fcbdk3ccsfbj5lupzjy