The markers predicting response to Hepatitis C virus treatment and evaluation of treatment responses

Özgür Günal
2012 Journal of Microbiology and Infectious Diseases  
Objectives: Currently pegylated interferon alpha (peg-IFN) and ribavirin treatment is recommended for chronic hepatitis C treatment. The aim of treatment is to provide sustained viral response (SVR). Material and methods: A total of 125 patients, who have been treated for chronic hepatitis C diagnosis and are followed up until 6 months after treatment, were enrolled into the study. Markers, which have indicated treatment response against hepatitis C virus treatment, treatment responses
more » ... responses according to peg-IFNα type used, and experienced side effects in patients have been compared. Results: Of patients, 103 were (82.4%) female and 22 were (17.6%) male and mean of age was 54.74±7.93 years. Markers indicating SVR in our study were calculated as rapid viral response (RVR) (p<0.001); early viral response (EVR) (p<0.001); high baseline thrombocyte (x10 3 / µl) value (240,93 ± 75,61) (p<0.004); baseline total bilirubin level (0.55±0.19) (p<0.001) and hepatic fibrosis stage (according to Knodell or modified ISHAK staging >2) (p<0.034). Predictive parameters for EVR in our study were defined as absence of diabetes in patients, high baseline lymphocyte numbers (2024.74±625.93) and high baseline cholesterol level (in EVR positive patients 180.47±32.77 mg/dl; in EVR negatives 152.00±24.56). There was no statistical difference between peg-IFN type in patients and RVR, EVR and SVR. Also there was no statistical difference in hematological side effects (neutropenia, anemia, and thrombocytopenia) in both treatment groups. Conclusions: As the efficacy of treatment against HCV is defined, predictive markers for the treatment response are becoming more significant. Therefore, it is concluded that these factors should also be considered in patient treatment plans. J Microbiol Infect Dis 2012; 2(3): 100-108 Hepatit C virüs tedavi yanıtını önceden gösteren belirteçler ve tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi ÖZET Amaç: Kronik hepatit C tedavisi için günümüzde pegile interferon alfa (peg-IFN) ve ribavirin tedavisi önerilmektedir. Tedavide amaç kalıcı viral yanıt (KVY) elde etmektir. Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya Kronik hepatit C tanısıyla tedavi verilen ve tedavi bitiminden 6 ay sonrasına kadar izlenen 125 hasta dahil edildi. Hastalarımızda Hepatit C virüsüne tedavi yanıtını önceden gösteren belirteçler ve tedavide kullanılan peg-IFNα türüne göre tedavi yanıtları ve oluşan yan etkiler karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaları 103 kadın (%82,4), 22'si erkek (%17,6)'di ve yaş ortalaması 54,74±7,93 idi. Çalışmamızda KVY'yi önceden gösteren belirteçler olarak; Hızlı viral yanıt (HVY) (p<0.001), Erken viral yanıt (EVY) (p<0.001), başlangıç PLT (x103 / µl) değerinin yüksek olması (240, 93 ± 75, 61 ) (p<0.004), başlangıç total bilürubin düzeyi (0,55±0,19) (p<0.001) ve karaciğer fibrozis evresi (Knodell veya modifiye ISHAK evrelemesine göre >2) (p<0.034) olarak saptanmıştır. Çalışmamızda EVY'i önceden tahmin ettiren parametreler olarak; hastalarda DM olmaması, başlangıç lenfosit düzeyinin yüksekliği (2024,74±625,93) ve başlangıç kolesterol düzeyi yüksekliği (EVY pozitiflerde 180,47 ± 32,77 mg/dl iken negatiflerde 152,00 ± 24,56) olarak saptanmıştır. Hastalarda kullanılan peg-IFNα türüne göre HVY, EVY ve KVY açısından istatistiksel bir fark saptanmadı. Yine her iki tedavi grubunda da hematolojik yan etkiler açısında (nötropeni, anemi, trombositopeni) istatistiksel bir fark saptanmamıştır. Sonuç: HCV'ye karşı uygulanan tedavinin etkinliğinin gösterilmesi ile bu tedaviye verilen yanıtları öngörmeyi sağlayan belirteçleri kavramamız giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu nedenle hastaların tedavi planlarında bu faktörlerinde göz önünde bulundurulması gerektiği sonucuna varılmıştır. Anahtar kelimeler: Hepatit C tedavisi, kalıcı viral yanıt, tedavi belirteçleri J Microbiol Infect Dis
doi:10.5799/ahinjs.02.2012.03.0052 fatcat:a23txokw4vbdtarwgcpf3sxy5m