ELECTRE VE MAKSİMUM KAPSAMA MODELİ YÖNTEMLERİ İLE BİLİM MERKEZLERİNİN OPTİMUM TESİS YERİ SEÇİMİ

Hakan Murat ARSLAN
2018 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  
Öz Bilim merkezlerinin en uygun (optimum) yerleştirilmesi, farklı yaşta ve farklı özellikteki bireyleri bilim ile buluşturarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri toplum için daha anlaşılır hale getirmesi bakımından çok önemlidir. Ayrıca, bu gibi tesislerinin kuruluş maliyetlerinin yüksek olması ve tesisin yapıldıktan sonra yer değiştirmesinin mümkün olmaması da optimum yerleştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Eğitim tesislerinin optimum yerleştirilmesinde birbirinden farklı Çok Kriterli Karar Verme
more » ... terli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada karar vericilerin belirli kriterler çerçevesinde alternatifleri değerlendirme temeline dayanan Electre yöntemi ve Maksimum kapsama modeli (MKM) kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, bilim merkezlerinin optimum yerleştirilmesinde ÇKKV yöntemlerinin kullanılabilirliğini göstermektir. Bu amaca yönelik beş aday bilim merkezi yeri belirlenmiştir. Bu tür tesislerinin optimum lokasyonlarının belirlenmesinde kriterler nitel özelliktedir. Çalışmada, nitel özellikteki kriterlere ağırlıklar atanmış ve sayısal değerlere dönüştürülerek karşılaştırılabilir hale getirilmiştir. Electre ve MKM ile ayrı ayrı gerçekleştirilen analizler sonucunda, Düzce'de yapılması planlanan Bilim Merkezi için en uygun yer A4 (Kalıcı Konutlar Merkezi) olarak saptanmıştır. Sonuçlar yetkililer ile paylaşılmıştır. Abstract Optimal deployment of science centers is crucial in bringing scientists of different ages and characteristics together this optimal deployment would make scientific and technological developments more understandable for the society. In addition, the fact that the cost of establishing such facilities is high and the possibility of relocating the plant after it is made obligatory also requires optimum deployment. Different multi-criteria decision making (MCDM) methods are used in the optimal deployment of education facilities. In this study, Electre method and Maximum covering method (MCM), which is based on evaluating alternatives within the framework of certain criteria, has been used by decision makers. The purpose of this study is to demonstrate the applicability of MCDM methods at the optimal location of the science centers. Five candidate science centers for this purpose have been identified. Criteria are qualitative in determining the optimum locations of such facilities. In the study, the qualitative criteria were assigned weights and converted to numerical values to make them comparable. As a result of analyzes performed separately by Electre and MCM, A4 (Kalıcı Konutlar Merkezi) was determined as the best place for the planned science center in Düzce. The results are shared with the authorities.
doi:10.17755/esosder.339495 fatcat:yz7asxsurjdghntlvqhjatc53m