Agricultural Production Insurance Market
Rynek ubezpieczeń produkcji rolniczej

Cezary Klimkowski
2004 Gospodarka Narodowa  
Rynek ubezpieczeń produkcji rolniczej Tematyka ubezpieczeń produkcji rolniczej jest w polskiej literaturze ekonomicznej poruszana niezmiernie rzadko. Z wielu względów wydaje się to być zrozumiałe. Z wielu zagadnień dotyczących ekonomiki rolnictwa na pierwszy plan, z racji struktury polskiej gospodarki, wysuwają się te, które akcentują szeroko rozumiane problemy społeczne. Zagadnienia związane z zarządza: niem ryzykiem, do których zalicza się problemy dotyczące nabywania ochrony
more » ... ny ubezpieczeniowej, częściej kojarzone są z nowocześniejszymi gałęziami gospodarki. Abstrahując od oceny, na ile podejście to jest uzasadnione, warto jednak zwrócić uwagę, że oprócz korzyścinatury czysto użytkowej, analiza funkcjonowania rynku ubezpieczeń produkcji rolniczej, przynosi wiele niezaprzeczalnych korzyści poznawczych. Także, a nawet przede wszystkim, osobom nie mającym styczności z tym wycinkiem ekonomii. Rynek ten jest bowiem podręcznikowym wręcz przykładem uświadamiającym dwie niezmiernie ważneprawdy ekonomiczne. Po pierwsze,jak istotny wpływnadziałanie ków mają ograniczenia informacyjne. Po drugie, w jaki sposób nieprawidłowo dobraneinstrumentarium sprawia, że interwencja państwa nie jest w stanie spełnić stawianych przed nią zadań. Co szczególnie ważne, zdecydowana większość procesów zachodzących na rynku ubezpieczeń rolniczych ma charakter globalny i wpływa w bardzo zbliżonym zakresie na kształt rynkówwe wszystkich państwach świata. Celem niniejszej pracyjest więc przybliżenie problemów związanych z funkcjonowaniem ubezpieczeń produkcji rolniczej, a w szczególności tych jego aspektów, które w najbardziej przekonujący sposóbilustrują prawdziwość powyżej sformułowanychstwierdzeń. Przeprowadzona analiza pozwoli również na wyprowadzenie wniosków mogących doprowadzić do sanacji polskiego rynku ubezpieczeń produkcji rolniczej. Zarządzanie ryzykiem produkcyjnym w rolnictwie Wolnorynkowy obrót usługami zapewniającymi producentom rolnym ochronę ubezpieczeniową napotyka na wiele rozmaitych utrudnień. Konsekwencją ich występowania jest wyjątkowo niski poziom popytu na ubezpieczenia, który pozostaje w wyraźnej sprzeczności z dowiedzionymiteoretycznie licznymi korzyściami wynikającymi z nabywania polis przez rolników. Atrakcyjność stosowania ochrony ubezpieczeniowej tłumaczona jest ograniczonymi możliwościamialternatywnych metod zarządzania rolniczym ryzy-Autorjest pracownikiem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Artykuł wpłynął do redakcji w czerwcu 2004r.
doi:10.33119/gn/113712 fatcat:wwldavoo4rg2jgee64zbocbqva