Varicella Pneumonia in a Healthy Adult: Case Report
Sağlıklı Erişkinde Varisella Pnömonisi: Olgu Sunumu

Sevil Alkan Çeviker, Özgür Günal
2018 Flora Infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi  
ÖZET Varisella virüs infeksiyonu, sıklıkla çocukluk çağında görülen oldukça bulaşıcı, hafif seyirli, döküntülü viral bir hastalıktır. Erişkin çağda geçirildiğinde daha ağır bir tabloya yol açar ve komplikasyonlarla seyreder. Erişkinde yaşamı tehdit eden en sık komplikasyonu varisella pnömonisidir. Otuz bir yaşında erkek hasta, beş gün önce sırttan başlayan ve tüm vücuda yayılan döküntüler ve son iki gündür olan yüksek ateş, üşüme, titreme, batıcı tarzda yaygın göğüs ağrısı, nefes darlığı ve
more » ... efes darlığı ve öksürük şikayetlerinin gelişmesi üzerine acil servise başvurdu. Hasta takipneik görünümde idi ve tüm vücudunda makülopapüler ve veziküler lezyonlar vardı. Hastanın sigara kullandığı ve çocuğunun iki hafta önce suçiçeği geçirdiği bilgisi alındı. Göz kapakları ödemli, konjunktivalar hiperemik, orofarenks ve tonsiller olağandı. Her iki akciğerde yaygın ralleri saptandı. Aksiller ateş 38.5°C, nabız taşikardik (120 ritmik/dakika) idi. Arteryel kan basıncı 100/60 mmHg ve oksijen satürasyonu %88 idi. Laboratuvar incelemelerinde; lökosit sayısı: 7300/µL (%49 PNL, %37 lenfosit, %13 monosit), trombosit sayısı: 83.000/mm 3 , C-reaktif protein: 15.7 mg/L, eritrosit sedimentasyon hızı: 13 mm/saat, kan şekeri: 91 mg/ dL, üre: 26 mg/dL, kreatinin: 0.6 mg/. PA akciğer grafisinde; bilateral, yaygın, nodüler tarzda infiltratif görünüm izlendi. Varisella pnömonisi + sekonder bakteriyel pnömoni ön tanısıyla ampirik olarak ampisilin-sulbaktam (günde dört kez 1 g IV) + asiklovir (3 x 10 mg/kg/ gün IV) tedavileri başlanan hastanın tetkiklerinde Varisella IgM pozitif, Varisella IgG negatif olarak saptandı. Hastanın tedavisinin 10. gününde laboratuvar ve klinik bulguları düzelmesi üzerine şifa ile taburcu edildi. Sonuç olarak, döküntülü viral infeksiyonlar ve bunlara bağlı gelişebilecek komplikasyonlar açısından dikkatli davranılması gerektiği ve aşı ile önlenebilir infeksiyonlar için aşılamanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.
doi:10.5578/flora.66910 fatcat:eefhqhmnmvbn5jsext2cgoz4j4