Neurovegetative and cognitive impairments associated with anxiety in middle-aged patients with underlying cerebrovascular diseases

Т. І. Насонова, О. В. Кліменко, Т. В. Колосова, Г. В. Горєва, Ю. І. Головченко, О. В. Тишкевич, О. М. Гурмак
2017 Family Medicine  
Мета дослідження: аналіз ефективності і безпеки лікування нейровегетативних та когнітивних порушень, асоційованих з тривогою у пацієнтів середнього віку з цереброваскулярними захворюваннями (ЦВЗ) з використанням препарату Адаптол ® . Матеріали та методи. Були обстежені 60 пацієнтів віком від 42 до 58 років з нейровегетативними та легкими і помірними когнітивними порушеннями на фоні тривожно депресивних розладів. Хворі були розподілені на дві групи: основну (n=30) -пацієнти отримували лікування
more » ... римували лікування з дода ванням препарату Адаптол ® ; групу порівняння (n=30)пацієнти отримували стандартне лікування без викорис тання препарату Адаптол ® . Дослідження когнітивних, ве гетативних і нейропсихологічних порушень проводили із застосуванням клінічних шкал. Визначали рівень кортизо лу: до лікування, на 7 у добу і після лікування. Результати. Було визначено, що у пацієнтів з хронічними ЦВЗ у пацієнтів молодого і середнього віку виникають легкі та помірні когнітивні порушення на фоні вегетативних і три вожних розладів. Виявлені порушення добре коригуються своєчасно призначеною антигіпертензивною, метаболічною, гіполіпідемічною, цукровознижувальною терапією із засто суванням денного транквілізатора Адаптол ® виробництва «Олайнфарм» у дозі 300 мг двічі на добу курсом 28 діб. У ре зультаті проведеного лікування було отримано статистично достовірне зменшення показників вегетативної дисфункції, ситуаційної та особистісної тривоги, а також покращення когнітивних функцій за шкалою МоСА у пацієнтів, що вжи вали Адаптол ® у порівнянні з даними до початку лікування. Рівень кортизолу в плазмі крові зменшувався поступово на 7 у добу лікування і на 28 у добу досяг статистично до стовірної різниці (p<0,05) у порівнянні з показниками вихідного рівня у пацієнтів, що отримували препарат Адап тол ® , і показниками пацієнтів групи порівняння. Заключення. У пацієнтів з ранніми ознаками хронічного ЦВЗ виявляють когнітивні і тривожні розлади на фоні ней ровегетативного синдрому, які потребують лікування. Денний транквілізатор Адаптол ® виробництва «Олайн фарм» рекомендований для корекції когнітивних і психо емоційних порушень у людей середнього віку на фоні ней ровегетативного синдрому в рамках тривожного розладу. Ключові слова: когнітивні порушення, тривога, церебровас кулярні захворювання.
doi:10.30841/2307-5112.2(70).2017.115288 fatcat:bnjv5542obhsbj7myn6l2ncwry