Syntactic features of written discourse at early primary school age - a longitudinal approach

Maja Ivanovic
2016 Zbornik: Institut za Pedagoška Istraživanja  
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду Апстракт. Усвајањем писане језичке форме током првих година школовања дете се удаљава од елементарних структура укључујући нове, сложеније конструкције у постојећу базу. Циљ рада је да се испита способност продукције различитих типова реченица у текстовима ученика 1. и 4. разреда основне школе, односно да се испитају постојеће разлике у синтаксичкој структури текстова између старијих и млађих ученика. Иницијалним
more » ... ницијалним истраживањем је, као и поновљеним мерењем након три године, обухваћено четрдесет двоје ученика једне основне школе из Београда. Будући да је свако дете и у једном и у другом циклусу истраживања писало по три састава, корпус је садржао 252 текста. Анализа прикупљеног материјала извршена је софтверским пакетом SPSS. Резултати омогућавају увид у просечну дужину текстова и реченица које ученици 1. и 4. разреда продукују. Што се деца дуже школују, смањује се број простих реченица (и основних и проширених) као и клауза у напоредном односу, док се број конструкција са зависним клаузама повећава. Овај податак потврђује чињеницу да деца млађег основношколског узраста проширују своју синтаксичку компетенцију, тј. да се у школском периоду наставља каснији језички развој. То може користити учитељима у процесу описмењавања и приликом развијања стратегија којима се олакшава достизање виших нивоа компетенције за писано изражавање и приближавање дечје синтаксе писаним обрасцима одраслих говорника. Кључне речи: синтаксички развој, каснији језички развој, реченични типови, писани дискурс, млађи школски узраст. * Напомена. Рад је реализован у оквиру пројеката Језици и културе у времену и простору ОИ 178002 и Евалуација третмана стечених поремећаја говора и језика ОИ 179068 које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Ср-
doi:10.2298/zipi1601087i fatcat:qct7nm6duvbhvov6y5drf6kekm