Optical Cherenkov radiation in an As_2S_3 slot waveguide with four zero-dispersion wavelengths

Shaofei Wang, Jungao Hu, Hairun Guo, Xianglong Zeng
2013 Optics Express  
doi:10.1364/oe.21.003067 pmid:23481764 fatcat:zem5nlqfwzdkpe5edymkx2k52u