Cardiac manifestations in antiphospholipid syndrome - a brief review of the literature

Aleksandra Djokovic, Ljudmila Stojanovic
2015 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
КРАТАК САДРЖАЈ Ан ти фос фо ли пид ни син дром (АФС) или Хју зов (Hug hes) син дром је ауто и мун ски по ре ме ћај ко ји се кли нич ки од ли ку је по на вља ним тром бо за ма (вен ским и/или ар те риј ским) и/или по на вља ним спон та ним по ба ча ји ма, а ла бо ра то риј ски упор но по ви ше ним ни во и ма ан ти фос фо ли пид них анти те ла (aPL). АФС се мо же ис по љи ти као при мар ни и се кун дар ни. При мар ни (ПАФС) на ста је као за себ но обо ље ње, док се се кун дар ни (сАФС) ја вља у
more » ... и (сАФС) ја вља у скло пу дру гих обо ље ња, нај че шће удру жен са си стем ским ери тем ским лу пу сом. Кар ди о ло шке ма ни фе ста ци је у АФС су ра зно вр сне и са став ни су део ове си стем ске ре у мат ске бо ле сти. aPL су у осно ви на стан ка псе у до ин фек тив ног, Либ ман-Саксо вог (Lib man-Sacks) ен до кар ди ти са, за де бља ња и дис функ ци је вал ву ла, ин тра кар ди јал ног тром ба и мик со ма, те на стан ка хи пер тен зи је плу ћа и раз во ја кар ди о ми о па ти је. С дру ге стра не, убр за на ате ро скле ро за по сре до ва на aPL је раз лог ви ше стру ко по ве ћа ног кар ди о ва ску лар ног мор та ли тета код ових бо ле сни ка и по ред ни ске ин ци ден ци је кла сич них фак то ра ри зи ка. Ре зул та ти но ви јих сту ди ја ука зу ју на мо гућ ност да по сто ја ње од ре ђе ног ти па aPL пре ди спо ни ра по ја ву кар ди о ло шких ма ни фе ста ци ја. Ра на ди јаг но сти ка кар ди о ло шких ма ни фе ста ци ја, као и агре сив на при ме на ме ра пре вен ци је у ви ду еду ка ци је ових бо ле сни ка и су зби ја ња, од но сно кон тро ле по сто је ћих фак то ра ри зи ка, има ју из у зе тан зна чај. Ре дов не кон тро ле код кар ди о ло га бо ле сни ка са АФС у са вре ме ном при сту пу ле че њу су оба ве зне. Кључ не ре чи: кар ди о ло шке ма ни фе ста ци је; ан ти фос фо ли пид ни син дром; ан ти фос фо ли пид на ан ти те ла; мул ти ди сци пли нар ни при ступ
doi:10.2298/sarh1506346d pmid:26259412 fatcat:xuycs4uq2jcabn5pcjsejibmam