Preliminary tax opinion: Plaidoyer for its redesigning in Serbian tax law
Prethodno poresko mišljenje - pledoaje za njegovo preoblikovanje u srpskom poreskom pravu

Dejan Popović, Gordana Ilić-Popov
2020 Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu  
P rethodno poresko mišljenje je jedan od retkih poresko-procesnih instituta koji predstavlja nedostajuću kariku u srpskom poreskom pravu, dok je inače zastupljen u većini savremenih država. On je prvenstveno usmeren ka poboljšanju pravne sigurnosti poreskih obveznika, a odnosi se na poreski tretman njihovih nameravanih budućih transakcija. Dajući, na zahtev obve znika, prethodno poresko mišljenje, poreska administracija se obavezuje da donese poresko rešenje određene sadržine u datoj poreskoj
more » ... u datoj poreskoj upravnoj stvari. Osloncem na komparativnopravni metod, autori razmatraju vrste prethodnih poreskih mišljenja, uslove pod kojima se ona mogu izdavati, troškove izdavanja, kao i domete primene i efekte prethodnih poreskih mišljenja. Autori naročito nastoje da, analizirajući stavove srpske upravnopravne doktrine o garantnom aktu, ustanove pravnu prirodu prethodnog poreskog mišljenja. Oni ukazuju na ograničenja postojećeg sistema obavezujućih poreskih mišljenja u Srbiji, sa ciljem da predlože rešenja koja bi trebalo ugraditi u Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Ključne reči: Obavezujuće mišljenje. -Prethodno poresko mišljenje. -Izdavalac poreskog mišljenja. -Garantni akt. -Upravni akt.
doi:10.5937/analipfb2003007p fatcat:hiknikdrazathewlvvcy3yto2u