Pathogenetic aspects of hypolipidemic drugs antimicrobial potential in metabolic syndrome therapy: a theoretical study

M. M. Velikaya, N. Yu. Sheveleva, I. Yu. Tishchenko
2017 Ukraïns'kij bìofarmacevtičnij žurnal  
Topicality. Metabolic syndrome (MS) is an extremely common medical and social problem. However, there is no modern understanding of the MS ethiopathogenetic mechanisms. Debates about MS discuss different versions of the development of this symptom complex, when each of the clusters can be primary in the pathogenesis of MS. Therefore, any metabolic processes disorders in the human body are always accompanied with and lead to a changes in quantitative and qualitative microbiocenoses composition,
more » ... noses composition, and vice versa, microbiota imbalance may induce the development of pathological states including MS. Aim. To analyze the published data that concern antimicrobial potential of modern drugs with lipid-lowering properties used in complex therapy of MS. Materials and methods. Lipid-lowering agents and their direct or indirect antimicrobial effect may cause the microbiota imbalance in the human body. While studying the data, we analyzed antimicrobial potential of modern drugs with lipid-lowering properties used in complex therapy of MS. We studied recent research in the field of microecology and the results of significant effect in normal microflora on metabolic processes. Results and discussion. According to modern concepts, an important pathogenetic link in the obesity and MS development is the imbalance in normal intestinal microflora. At the same time, lipid-lowering agents can have a direct or indirect antimicrobial effect and, consequently, cause an imbalance of microbiota in the human body. Thereby, it is important for the therapy effectiveness to take into account the significant antimicrobial potential of drugs used in the correction of metabolic disorders. Conclusions. The future complex antimicrobial properties study of drugs used in the correction of described pathological states has a good perspective. Патогенетичні аспекти антимікробного потенціалу гіполіпідемічних препаратів у терапії метаболічного синдрому: теоретичне дослідження Актуальність. На теперішній час метаболічний синдром (МС) є надзвичайно поширеною медичною і соціальною проблемою. Однак єдиного розуміння етіопатогенетичних механізмів розвитку МС немає. Обговорюються різні версії розвитку цього симптомокомплексу, де кожен з кластерів може бути первинним у патогенезі МС. Між іншим, будь-які порушення метаболічних процесів організму людини завжди супроводжуються і призводять до зміни кількісного і якісного складу мікробіоценозів, і навпаки, дисбаланс мікробіоти може індукувати розвиток патологічних станів, зокрема і при МС. Мета роботи. Огляд присвячений аналізу літературних даних про наявність антимікробного потенціалу у сучасних препаратів з гіполіпідемічними властивостями, які використовуються в комплексній терапії метаболічного синдрому. Результати та їх обговорення. Відповідно до сучасних уявлень важливою патогенетичною ланкою в розвитку ожиріння і метаболічного синдрому є порушення нормальної мікрофлори кишечника. А гіполіпідемічні засоби можуть надавати прямий або опосередкований антимікробний ефект , а отже, викликати дисбаланс мікробіоти в організмі людини. Тому облік значимого антимікробного потенціалу препаратів, що використовуються в корекції метаболічних порушень, має важливе значення для ефективності проведеної терапії. Висновки. Планування вивчення комплексного антимікробного потенціалу препаратів, що використовуються в корекції метаболічного синдрому, є перспективним. Ключові слова: метаболічний синдром; антимікробна активність; дисліпідемії М. М. Великая, Н. Е. Шевелева, И. Ю. Тищенко Патогенетические аспекты антимикробного потенциала гиполипидемических препаратов в терапии метаболического синдрома: теоретическое исследование Актуальность. В настоящее время метаболический синдром (МС) является чрезвычайно распространенной медицинской и социальной проблемой. Однако единого понимания этиопатогенетических механизмов развития МС нет. Обсуждаются различные версии развития этого симптомокомплекса, где каждый из кластеров может быть первичным в патогенезе МС. Между тем, любые нарушения метаболических процессов организма человека всегда сопровождаются и приводят к изменению количественного и качественного состава микробиоценозов, и наоборот, дисбаланс микробиоты может индуцировать развитие патологических состояний, в том числе и при МС. Цель работы. Обзор посвящен анализу литературных данных о наличии антимикробного потенциала у современных препаратов с гиполипидемическими свойствами, используемых в комплексной терапии метаболического синдрома. [5] Ukraïns'kij bìofarmacevtičnij žurnal, No. 4 (51) 2017 ISSN 2311-715X (Print) ISSN 2519-8750 (Online) Результаты и их обсуждение. Согласно современным представлениям важным патогенетическим звеном в развитии ожирения и метаболического синдрома является нарушение нормальной микрофлоры кишечника. А гиполипидемические средства могут оказывать прямой или опосредованный антимикробный эффект и, следовательно, вызывать дисбаланс микробиоты в организме человека. И учет значимого антимикробного потенциала препаратов, использующихся в коррекции метаболических нарушений, имеет важное значение для эффективности проводимой терапии. Выводы. Планирование изучения комплексного антимикробного потенциала препаратов, использующихся в коррекции метаболического синдрома, является перспективным. Ключевые слова: метаболический синдром; антимикробная активность; дислипидемии [6] Оглядові статті Український біофармацевтичний журнал, № 4 (51) 2017
doi:10.24959/ubphj.17.128 fatcat:vbleurxmlbe37nkcicyrrvhroa