Quality of life and depression in elderly persons engaged in physical activities

Marija Trajkov, Fadilj Eminovic, Sasa Radovanovic, Milivoj Dopsaj, Dragan Pavlovic, Dragana Kljajic
2018 Vojnosanitetski Pregled  
Backgroung/Aim. Since the number of elderly persons is gradually increasing worldwide, there is a need to identify the factors that affect the quality of healthy ageing. On the other hand, depression is the most common psychiatric disorder in the elderly and one of the most serious health problems that modern society is facing. Considering the importance of physical activity for healthy ageing, the question is whether there are differences in quality of life and depression in the elderly in
more » ... the elderly in relation to the certain characteristics of physical activities practicing. Methods. Differences in the quality of life and occurrence of depression in elderly were examined in relation to duration of a single training session and frequency of physical activities per week. This non-experimental, descriptive and comparative cross-sectional study involved a total of 188 persons aged 65-84 years, where 90 persons are engaged in a physical activity while 98 persons are not. The Older People's Quality of Life Questionnaire and the Geriatric Depression Scale were used. Results. Statistically significant difference was found in the following domains of quality of life: health, social relationships and psychological and emotional well-being as well as in the total score of quality of life and in the occurrence of depression. The highest values of quality of life and the lowest level of depression manifestation were observed in the group of persons whose single training session lasted for 60 minutes, and in the group of persons engaged in a physical activity twice a week. Conclusion. The main finding indicates that the differences in the duration of a single training session and the frequency of physical activities per week reflect on the overall quality of life, individual domains of quality of life and the occurrence of depression in the elderly persons. Key words: aged; aged, 80 and over; quality of life; depression; motor activity; surveys and questionnaires. Apstrakt Uvod/Cilj. S obzirom na to da se poslednjih decenija broj starih osoba u svetu postepeno povećava, postoji potreba za pronalaženjem faktora koji utiču na kvalitet zdravog starenja. S druge strane, depresija je najčešći psihijatrijski poremećaj kod starih osoba i jedan od najozbiljnijih zdravstvenih problema sa kojima se savremeno društvo suočava. Razmatrajući značaj fizičke aktivnosti za zdravo starenje, postavlja se pitanje da li postoje razlike u kvalitetu života i pojavi depresije kod starih osoba u odnosu na određene karakteristike bavljenja fizičkim aktivnostima. Metode. Razlike u kvalitetu života i pojavi depresije kod starih osoba su ispitane u odnosu na trajanje pojedinačnog treninga i učestalost bavljenja fizičkim aktivnostima na nedeljnom nivou. U ovoj neeksperimentalnoj, deskriptivnoj i komparativnoj studiji poprečnog preseka učestvovalo je 188 osoba starosti od 65 do 84 godina života, i to 90 osoba koje se bave i 98 osoba koje se ne bave fizičkom aktivnošću. Primenjene su Skala kvaliteta života starih ljudi i Gerijatrijska skala depresije. Rezultati. Statistički značajna razlika uočena je u sledećim domenima kvaliteta života: zdravlje, socijalni odnosi i psihičko i emocionalno blagostanje, kao i u ukupnom skoru kvaliteta života i pojavi depresije. Najviše vrednosti kvaliteta života i najniži stepen ispoljavanja depresije zabeleženi su u grupi osoba čiji pojedinačni trening trajao je 60 minuta ili koji su vežbali dva puta nedeljno. Zaključak. Glavni nalaz ove studije pokazuje da se razlike u trajanju pojedinačnog treninga i u učestalosti bavljenja fizičkim aktivnostima na nedeljnom nivou odražavaju na ukupan kvalitet života, na pojedine domene kvaliteta života i na pojavu depresije kod starijh osoba. Ključne reči: stare osobe; stare osobe, 80 i više godina; kvalitet života; depresija; motorna aktivnost; ankete i upitnici.
doi:10.2298/vsp160329336t fatcat:vsk5542mmffwhavswtt54or5wm