Mireia Vidal-Conte entrevista a Carles Duarte

Mireia Vidal-Conte
2005 Revista de lenguas y literaturas catalana gallega y vasca  
Caries Duarte i Montserrat (Barcelona, 1959) és autor d'una extensa obra poética (Tríptic hebrea, El somni, El silenci, El centre del temps...), que ha estat ámpliament traduída, i de diversos Ilibres de lingüística. Va rebre el Premi de la Crítica Serra d'Or de Poesía de 2004. -Connexions entre la literatura catalana, gallega i basca. Les relacions entre la literatura catalana, gallega i basca son antigües i profundes, sobretot en el cas de la gallega i la catalana. Des de 1'época medieval
more » ... 'época medieval pels Iligams comuns amb la literatura trobadoresca, per exemple, i és evident que durant el s. xx va haver-hi molts moviments sobretot quan els processos de recuperado cultural de Catalunya, el País Base i Galicia van anar adquirint consistencia; va ser que els Iligams van esdevenir molt explícits. De fet Galeusca ja n'era una primera plasmado i de fet avui les associacions d'escriptors catalana, gallega i basca continúen recuperant aquell nom de Galeusca promovent trobades d'escriptors de les tres literatures. Per tant hi ha una relació no tan sois histórica sino ben real i ben immediata. No vol dir que no puguin ser mes, pero cal reconéixer la importancia d'aqüestes trobades que amb el nom de Galeusca representen ocasionsdecollaboració, d'entesa,deconeixemententreescriptors de les tres literatures i aixó continua ben viu. -A quines literatures «grans» deuen mes aqüestes literatures «petites», si és que «deuen» alguna cosa? Des del punt de vista de la tradició, la literatura catalana amb figures com Llull, com March, o com el Tirant lo Blanc o com Verdaguer, és una literatura d'una gran consistencia que només és comparable a les deu millors literatures del món. No podem situar la literatura catalana en un nivell inferior a la literatura japonesa, per exemple, o a la literatura argentina o xilena, encara que no hi hagi cap premi nobel cátala. Per la dimensió histórica i per la qualitat d'algunes de les seves figures, la literatura catalana és una literatura molt important. D'una manera diferent, és ciar, en la literatura gallega sempre hi ha aquest componen! complex de la relació entre el món gallee, el món brasiler i el món portugés des del punt de vista de la literatura perqué la literatura brasilera, portuguesa i
doi:10.5944/rllcgv.vol.11.2005.5895 fatcat:wwxtuf6ntrgrtjch4yca3wopvm