Multiple-receptor wireless power transfer for magnetic sensors charging on Mars via magnetic resonant coupling

Chunhua Liu, K. T. Chau, Zhen Zhang, Chun Qiu, Fei Lin, T. W. Ching
2015 Journal of Applied Physics  
doi:10.1063/1.4918624 fatcat:kafwgpe36jfuxd23qvma6ck4c4