Theoretical study of the oxidation reactions of sulfurous acid/sulfite with ozone to produce sulfuric acid/sulfate with atmospheric implications

Fang Sheng, Liu Jingjing, Chen Yu, Tao Fu-Ming, Duan Xuemei, Liu Jing-yao
2018 RSC Advances  
Herein, theoretical studies were performed on the atmospheric oxidation of sulfurous acid (H2SO3) and sulfite ions (HSO3−) by ozone (O3) to produce sulfuric acid and hydrosulfate ions.
doi:10.1039/c8ra00411k fatcat:by2cgpzi7vfwvnukkqog7pf5j4