Wzrost wydajności pracy jako przyczyna zmniejszenia skali zatrudnienia

Grzegorz Wojtkowiak
2016 Studia Oeconomica Posnaniensia  
Streszczenie: Artykuł podejmuje temat wpływu wzrostu wydajności pracowników na poziom zatrudnienia. Na przykładzie działu budowlanego w Polsce wskazano, że wzrost skali zatrudnienia jest mniej proporcjonalny w stosunku do wzrostu skali działania całego przedsiębiorstwa, a większe organizacje korzystają również z efektu skali, rezygnując z zatrudniania dodatkowych pracowników. Artykuł powstał na podstawie badań własnych przeprowadzonych na grupie przedsiębiorstw notowanych na GPW oraz badań
more » ... GPW oraz badań branżowych GUS. Słowa kluczowe: wydajność, przedsiębiorstwa budowlane, efekt skali. Klasyfi kacja JEL: O15, J41. Summary: Th e article discusses the subject of infl uence of the staff 's effi ciency increase on the level of employment. Based on examples from the construction industry it was shown that an increase in manning is proportionally less than the increase of operations in the entire company. Larger companies also take advantage of economies of scale, rather than an increase in manpower . Th e article was based on the author's own research amongst a group of stock listed companies and industry research based on studies of the Central Statistical Offi ce.
doi:10.18559/soep.2016.2.8 fatcat:kjfvoykugrarnahmlmudybqxde