Horeca en arbeid*

W. H. M. Van Der Hoeven, A. R. Thurik
1987 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Horeca en arbeid* 1 In leid in g In een recent artikel in dit maandblad (Gelderman en Leeflang, 1986) wordt erop gewezen dat binnen het probleemgebied marketing weinig aan dacht wordt besteed aan de marketing van diensten. Ook in de andere 'probleemgebieden' van de economische wetenschappen blijven de diensten sterk onderbelicht.1 Voor een post-industriële, moderne en open economie als de Nederlandse is dit vreemd te noemen, zeker gezien het belang van diensten op gebieden zoals
more » ... als werkgelegenheid, export, communicatie en ver voer, welzijn en verzorging, midden-en kleinbedrijf2 en zelfstandigheid, etc. Snel (1986) rapporteert dat er in de commerciële dienstensector in 1984 in Nederland 340.000 ondernemingen zijn met 2,2 miljoen werkzame personen, een bruto toegevoegde waarde van 145 miljard gulden en een exportaandeel van 19 %! De grote verscheidenheid aan dienstverlening kan er de oorzaak van zijn dat systematisch onderzoek wordt bemoeilijkt.3 De belangrijkste bedrijfsklassen van de dienstensector zijn4: openbaar nut; horeca; reparatie; zeeen luchtvaart; overig transport en opslag; communicatie; bank-en verze keringswezen; zakelijke dienstverlening; gezondheid; cultuur, sport en re creatie; overig (schoonmaak, religie, onderwijs, etc.). Recente pogingen om economisch zinvolle indelingen van diensten te ontwikkelen (Gelderman en Leeflang, 1986, en Snel, 1986) moeten gezien worden als noodzakelijke eerste stappen in de richting van verder systematisch onderzoek. Ook in de macro-economische modelbouw worden er stappen gezet om de heteroge niteit van diensten beter tot uitdrukking te doen komen.5 Onze aspiraties zijn bescheiden: wij beperken ons tot een klein deel van de dienstensector, namelijk de horeca. Voorts beperken wij ons tot het ontwik kelen van een arbeidskostenrelatie. Met behulp van de gevonden relatie zijn wij in staat verschillen in arbeidsproduktiviteit per grootteklasse in de horeca te verklaren. Daarnaast zijn wij ook in staat de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit in het verleden te verklaren. Dit is een eerste stap voor wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen betreffende de toe komst. De in eerste instantie beperkte reikwijdte van ons onderzoek wordt aan * Dit artikel is een aangepaste versie van EIM-Researchpublikatie nr. 17 'Een arbeidsvraagrelatie in de horeca'.
doi:10.5117/mab.61.10741 fatcat:yob7x4yfqzehbgvlpv5oehapha