PRÍMENÁ SLOVÁKOV V NIEKTORÝCH SLOVENSKÝCH OSADÁCH BANÁTU

Ana Makišova, Daniela Marčoková
1970 ГОДИШЊАК ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ  
Predmetom nášho výskumu bola neúradná pomenovacia sústava obyvateľov slovenskej národnosti v Banáte. Cieľom nášho výskumu bolo evidovať prímená dospelých obyvateľov mužského pohlavia slovenskej národnosti v troch slovenských osadách v Banáte: v Aradáči, v Jánošíku a v Kovačici. Vo výskume sme uplatnili metódu živej pamäte a materiál sme získavali vlastným terénnym výskumom v rokoch 2018 a 2019. Výsledky nášho výskumu môžeme zhrnúť takto: prímená sú miestne obmedzené, vyjmúc prímen vzťahujúcich
more » ... rímen vzťahujúcich sa na remeslá, ktoré sa objavili vo všetkých doteraz skúmaných prostrediach Báčky a Banátu. Dedičné rodinné mená sa v niektorých skúmaných prostrediach vytrácajú a prevahu nadobúdajú individuálne prímená. Okrem toho, že majú pestrú sémantickú motiváciu, živé mená v skúmaných osadách sú prejavom jazykovej kreativity a kultúrnej identity ich občanov. Niektoré prímená svojou jazykovou štruktúrou označujú prítomnosť cudzieho jazyka, preberajú jazykové prvky najčastejšie srbského, menej maďarského jazyka a niekedy nachadzáme i vplyv nemčiny. Pre všetky osady multinacionálnej a multikultúrnej Vojvodiny je príznačné rešpektovanie inonárodných, no zachovávanie vlastných tradícií a jazyka a tak aj tradícií v pomenúvaní.
doi:10.19090/gff.2019.1.199-212 fatcat:pr3n2b5p6vdovpye27y5lqeosu