Control authorities of internal affairs bodies in the sphere of drug trafficking

О. М. Шевчук
2014 Проблеми Законності  
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків УДК 342.95 КОНТРОЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІØНІÕ СПРАВ У СФЕРІ ОÁІГУ НАРКОТИКІВ У статті досліджено контрольні повноваження органів внутрішніх справ у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Установлено поняття правового статусу Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України й охарактеризовано його ознаки. Запропоновано класифікацію контрольних повноважень органів внутрішніх
more » ... ав у цій сфері і проаналізовано їх зміст. Ключові слова: контрольні повноваження, органи внутрішніх справ, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. КОНТРОЛЬНÛЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИÕ ДЕЛ В СФЕРЕ ОÁОРОТА НАРКОТИКОВ Шевчук А. М. В статье исследованû контрольнûе полномочия органов внутренних дел в сфере оборота наркотических средств, психотропнûх веùеств и прекурсоров. Установлено понятие правового статуса Управления борьбû с незаконнûм обраùением наркотиков МВД Украинû и охарактеризованû его признаки. Предложена классификация контрольнûх полномочий органов внутренних дел в ýтой сфере и проанализировано их содержание. Ключевûе слова: контрольнûе полномочия, органû внутренних дел, оборот наркотических средств, психотропнûх веùеств и прекурсоров. CONTROL AUTHORITIES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES IN THE SPHERE OF DRUG TRAFFICKING Shevchuk O. M. The article deals with control authorities of internal Affairs bodies in the sphere of turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors. Established the concept of the legal status of the Management of the fight against illegal circulation of drugs of the Ministry of interior of Ukraine and describes its features. The classification of control authorities of internal Affairs bodies in the sphere of turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors and analyzed for their content. Key words: control authority, bodies of internal affairs, trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors. Надійшла до редакції 12.04.2014 р.
doi:10.21564/2414-990x.126.52435 fatcat:q3zzjcms75hg5lp252mnsidly4