Application of Lithuanian National Atlas for Geography Learning Possibilities / Lietuvos nacionalinio atlaso taikymo galimybės mokant geografijos

Algimantas Česnulevičius
2017 Geografija ir Edukacija  
Algimantas Česnulevičius, Vilniaus universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas SANTRAUKA Straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos nacionalinio atlaso I tomo žemėlapių panaudojimo galimybės gilinant geografijos žinias pagrindinėje ir vidurinėje mokyklose. Geografijos ugdymo tikslams įgyvendinti keliami uždaviniai, susiję su erdvės suvokimu, geografinių reiškinių ir procesų teritorinės sklaidos suvokimu, reiškinių priežastingumo apibūdinimu, aktualių visuomenės raidos problemų teritoriniu
more » ... teritoriniu vertinimu, gamtosauginių, kultūros paveldo saugojimo tradicijų puoselėjimu. Atlikta atlaso žemėlapių panaudojimo geografijos žinioms plėsti analizė parodė, kad Lietuvos nacionalinio atlaso I tomo žemėlapiai: 1) tinkami kūriniai mokinių erdviniam (geografiniam) pasaulėvaizdžiui formuoti, suteikiantys papildomų galimybių pažinti Lietuvos ir kitų šalių bei jų regionų gamtos bei visuomenės struktūros įvairovę, plėsti geografijos žinias ir supratimą, ugdyti geografinės informacijos kaupimo ir pirminės analizės gebėjimus, formuoti lokalinę, regioninę ir globalinę geografinių procesų sampratą, ugdyti gamtinių ir visuomeninių procesų analizės bei tyrimo gebėjimus, mokinių interpretacinį mąstymą; 2) atlaso žemėlapiai, kaip demonstraciniai ir darbiniai analitiniai kūriniai, yra integruotini į platų gamtinės ir visuomeninės geografijos temų spektrą, susijusį su lokaliais, regioniniais ir globaliais reiškiniais; 3) Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapių taikymo galimybes mokant geografijos išplečia viešojoje internetinėje erdvėje publikuojami žemėlapiai. Jie gali būti analizuojami naudojant integruotus matavimo įrankius, skirtus atstumui, plotui, kryptims matuoti, kas sudaro sąlygas Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapius naudoti praktinėms geografijos užduotims spręsti ir pažintiniams ugdomiesiems projektams įgyvendinti. Reikšminiai žodžiai: geografija, žemėlapiai, ugdymas, mokymo programos.
doi:10.15823/ge.2017.10 fatcat:uqjqp6powbaovojuupgakyzlim