Career centers in the system of vocational education: problems of functioning and ways of their solution

Liudmyla Bazyl
2020 ScienceRise Pedagogical Education  
У статті наголошується, що в умовах діджиталізації й технологізації суспільного поступу самореалізація людини як особистості, професіонала, конкурентоздатного фахівця можливе лише за умови постійного вдосконалення професійно значущих якостей, поглиблення фахових знань, набуття і розвитку відповідних умінь і навичок (залежно від специфіки професії, вимог до професійної діяльності, особливостей виконання дій, тобто конкретних обставин праці). У зв'язку з цим особливе значення мають центри
more » ... ають центри консультування з професійної кар'єри, створені на базах закладів П(ПТ)О, діяльність яких зорієнтована переважно на формування уявлень майбутніх фахівців про умови та перспективи власної кар'єри на сучасному ринку праці. Вищеозначене зумовлює потребу виконання спеціального дослідження. Тому значну увагу у публікації приділено висвітленню інформаційно-аналітичних відомостей, отриманих у результаті дослідження дійсного стану функціонування центрів консультування з професійної освіти, створених на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі: ЗП(ПТ)О). Виявлено досягнення та суперечливі моменти діяльності таких структурних підрозділів у закладах освіти. Проаналізовано актуальні функції центрів консультування з професійної кар'єри в ЗП(ПТ)О: оцінювальнодіагностувальну, навчально-комунікативну, інтегративно-координаційну, соціалізаційно-консультативну та регулятивну, інформаційно-стимулювальну. Означено гіпотезу, що цілісна реалізація цих функцій сприятиме подоланню суперечностей кар'єрного консультування учнівської молоді, зокрема, невідповідностей між: ідеальним уявленням і реальним профілем конкретної професії чи спеціальності, суб'єктивним сприйняттям та ігноруванням молоддю кар'єрних орієнтацій, а також уможливить коригування самооцінки учнями індивідуально-особистісних якостей. Пропонуються конструктивні способи розв'язання проблемних питань щодо організації та функціонування центрів консультування з професійної кар'єри в закладах професійної освіти Ключові слова: професійна кар'єра, кар'єрне зростання, центри консультування з професійної кар'єри, професійна освіта Базиль Людмила Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, Лабораторія професійної кар'єри , Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, пров. Віто-Литовський, 98-а, м. Київ, Україна, 03045
doi:10.15587/2519-4984.2020.191053 fatcat:elhrvqdp3rbbxge2gedjsizzqa