Modelowanie emisji podtlenku azotu i amoniaku w skali regionalnej oraz w Polsce

Antoni Faber, Zuzanna Jarosz
2018 Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego  
Synopsis. Celem bada by a weryfikacja przyj tych w krajowych inwentaryzacjach emisji gazów cieplarnianych wspó czynników emisji bezpo redniej N 2 O i NH 3 oraz oszacowanie emisji bezpo redniej i po redniej N 2 O w systemach uprawy zwi kszaj cych sekwestracj w gla. Symulacje wykonywano przy u yciu modelu DNDC dla województw i Polski z u yciem dwudziestoletnich serii danych meteorologicznych. Stwierdzono, e symulowana emisja bezpo rednia podtlenku azotu dla Polski by a zgodna z przyj tym wspó
more » ... przyj tym wspó czynnikiem emisji. Symulowana emisja amoniaku by a wi ksza od przyj tego wspó czynnika emisji. Zastosowanie w symulacjach systemów uprawy zwi kszaj cych sekwestracj w gla organicznego, takich jak uprawa konserwuj ca oraz nawo enie obornikiem, zwi ksza o: wymycie i sp yw powierzchniowy azotu oraz emisj bezpo redni i po redni N 2 O. Wzrost tych emisji powinien by skompensowany z naddatkiem przyrostem ilo ci sekwestrowanego w gla organicznego w glebie, je li bilans emisji gazów cieplarnianych ma by ujemny. S owa kluczowe: azot, bilans, emisja, podtlenek azotu, amoniak Abstract. The aim of the research was to verify the N 2 O direct and NH 3 emission factors adopted in national inventories, and to estimate the direct and indirect N 2 O emissions in cultivation systems increasing carbon sequestration. Simulations were performed using the DNDC model for NUTS2 and Poland with the use of twenty-year series of meteorological data. It was found that the simulated direct emission of nitrous oxide for Poland was in line with the adopted emission factor. The simulated ammonia emission was greater than the assumed emission factor. Use in simulations of cultivation systems increasing the sequestration of organic carbon, such as conservation system and conventional system with manure fertilization, increased: surface leaching and runoff of nitrogen as well as direct and indirect N 2 O emission. The increase of these emissions must be compensated with an allowance increase in the amount of sequestered organic carbon in the soil if the greenhouse gas emissions balance is to be negative.
doi:10.22630/prs.2018.18.2.35 fatcat:576xd2a2abhtppdbnjoluglwb4