Mokslinė-techninė pažanga Lietuvos regionuose paskelbtų patentinių paraiškų požiūriu

Arimantas Bronislovas Knašas
2014 Regional Formation and Development Studies  
Klaipėdos universitetas (Lietuva) ANOTACIJA Straipsnyje nagrinėjamos mokslinės-techninės pažangos bangos, pagrindinės verslininkystės sąvokos, nagrinėjami pagrindiniai ES ir LT dokumentai, lemiantys mokslinę-techninę plėtrą Europos Sąjungoje, pristatomi paskelbtų išradimų paraiškų Lietuvos regionuose tyrimo rezultatai. Nustatyta, kad regionų išradimo pareiškėjų grupėse pastebima auganti išradimo paraiškų pateikimo tendencija. Pagal paskelbtų išradimo paraiškų skaičių tarptautinės patentų
more » ... inės patentų klasifikacijos poklasiuose nustatytos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros Lietuvos regionuose specializacijos kryptys. PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: ES ir LR dokumentai, Lietuvos regionai, mokslinė-techninė pažanga, verslininkystė, sumani specializacija. JEL KLASIFIKACIJA: L26, O18, 032, 034, R11 DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v13i2.825 Įvadas Šiandieninė aplinka, kurioje veikia šiuolaikinė organizacija, yra labai sudėtinga. Šiandienis pasaulis -tai nuolat besikeičiantis, besivystantis, lankstus pasaulis, kuriame kinta žinios, technologijos, organizacijos ir jų valdymas. Pasaulyje vyksta greiti ir svarbus pokyčiai: rinkų internacionalizavimo ir globalizacijos bei kapitalo koncentracijos, demografiniai procesai, formuojasi informacinė visuomenė, kurioje vyrauja žiniomis pagrįsta ekonomika. Stiprėja ekonominis regionalizmas, kyla nauji ekonominės galios regionai. Daugeliu atvejų rinka prisisotina prekių (technikos objektų). Lietuva ekonomikos globalizacijos sąlygomis integruojasi į pasaulio rinkas, siekia tapti lygiaverte Europos Sąjungos (ES) rinkos dalyve. Lietuvos integracija į ES atveria kelius naujoms technologijoms ir investicijoms bei galimybėms atsirasti tarptautinėms aukšto technologinio lygio organizacijoms. Organizacijoms ieškant naujų rinkų atsiskleidė nepakankamas Lietuvos organizacijų konkurencingumas pasaulinėje rinkoje. Pokyčiai pasaulyje tampa vis svarbesniu veiksniu, lemsiančiu ilgalaikes Lietuvos raidos galimybes ir perspektyvas. Rinkos sąlygos tampa sudėtingesnės ir nenuspėjamos. Organizacijos veiklai įtakos turi rinkos ir technologijų neapibrėžtumas. Informacijos apimtys ir greitų valdymo sprendimų priėmimo būtinybė apsunkina organizacijos valdymą. Kyla informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos patentine teise arba taikant slaptumo užtikrinimo priemones problema. Didėjanti konkurencija verčia reaguoti į konkurentų veiksmus užbėgant jiems už akių. Organizacijos gali sėkmingai veikti ar netgi išlikti tik didindamos savo konkurencingumą. Valstybės ir organizacijos vis daugiau lėšų skiria mokslinei-techninei pažangai vystyti. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (toliau -MTEP) tampa viena svarbiausių konkurencingumo užtikrinimo sąlygų. Ekonomikos plėtros ir konkurencijos 1 Arimantas Bronislovas Knašas -daktaras (socialiniai mokslai), docentas, Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Vadybos katedra Moksliniai interesai: inovacijų valdymas, patentologija
doi:10.15181/rfds.v13i2.825 fatcat:icpshyua6vfkjd3ajlutrjehsy