Gender and number in the nominal domain: An introduction

Boban Arsenijević, Olga Borik
2020 Catalan Journal of Linguistics  
In this introduction, we provide a general overview of the properties of gender and number, two nominal grammatical categories that this special issue is devoted to. Grammatical gender and number have been studied from a variety of theoretical viewpoints and still there is no commonly established and well-defined view on the nature of the two categories. The term 'gender' is used for a range of grammatical phenomena, including noun-classification into corresponding inflection classes and
more » ... classes and syntactically conditioned rules of agreement and concord. Like grammatical gender, grammatical number can be realized through inflection on the noun and/or through the agreement that it triggers on other items. However, unlike grammatical gender, grammatical number has stable, straightforward and systematic interpretive effects, related to the quantity of the predicate denoted by the noun, and hence also of the referent when the nominal expression is referential. Number and gender are core features of nouns and make up or participate in some of the hallmark properties of natural language. Resum. Gènere i nombre en el domini nominal: una introducció En aquesta introducció, fem un repàs general de les propietats del gènere i del nombre, les dues categories nominals de què s'ocupa aquest volum monogràfic. L'estudi del gènere i del nombre gramaticals s'ha abordat des de diverses perspectives teòriques i encara no hi ha una visió generalment acceptada i ben definida de la naturalesa d'aquestes dues categories. El terme gènere s'aplica a un ventall de fenòmens gramaticals que inclouen la classificació dels noms en classes flexives i les regles sintàctiques de concordança i acord. Com passa amb el gènere gramatical, el nombre gramatical es pot realitzar mitjançant la flexió del nom i/o la concordança que força en altres elements. No obstant això, a diferència del gènere gramatical, té efectes interpretatius * We are very grateful to all the contributors for having accepted to collaborate with us, and the anonymous reviewers who participated in the peer-review process and whose time, commitment and comments have been highly appreciated both by the authors and by the editors of this volume. Last but not least, we thank the editorial board of CatJL for giving us the opportunity to edit this volume and for their support and patience in the process. 6 CatJL 19, 2020 Boban Arsenijević; Olga Borik estables, clars i sistemàtics, relacionats amb la quantitat del predicat que denota el nom, i, per tant, també del referent quan l'expressió nominal és referencial. El nombre i el gènere són trets fonamentals els noms i constitueixen algunes de les propietats definitòries del llenguatge natural o hi contribueixen.
doi:10.5565/rev/catjl.328 fatcat:lu76a2sinvbbfei75sitjtrdum