Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Yakınlarının Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

Çiğdem Erdal, Yusuf Tunalı, Özlem Korkmaz Dilmen, Fatma Eren Akçıl, Ercüment Yentür, Mois Bahar
<span title="2013-08-05">2013</span> <i title="Galenos Yayinevi"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/x2hr72yrvjaljaehnsxyfdkhbi" style="color: black;">Türk Yoğun Bakim Derneği Dergisi</a> </i> &nbsp;
Yoğun bakım ünitelerinin (YBÜ) kalitelerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi için verilen hizmet değerlendirilmelidir. Anabilim Dalı'mızın YBÜ'lerinde bu yönde daha önce kapsamlı bir araştırma yapılmadığından hasta yakınlarının memnuniyetinin değerlendirilmesi amacıyla bir anket formu hazırlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Temmuz 2012-Mart2013 tarihleri arasında İ.Ü. C.T.F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı YBÜ'lerinde en az 3 gün yoğun bakımda yatan hastaların yakınlarının memnuniyetinin
more &raquo; ... ğerlendirilmesi anket uygulamasıyla incelenmiştir. Toplamda 211 adet anket hasta yakınları tarafından doldurulmuştur (cevaplanma oranı %52,6). Bulgular: Anketimizin sonuçlarına göre hasta yakınları hastalarının bakım ve tedavisinden, verilen bilgiden, kendilerine gösterilen ilgiden, karar verme sürecinden iyi derecede memnun bulunmuşlar, hastalarının durumunu ve yoğun bakım koşullarını iyi derecede algılayabilmişlerdir. Hasta yakınları duygularına gösterilen ilgiden orta derecede, yoğun bakım ünitesinin bekleme ortamından zayıf derecede memnun olmuşlardır. Sonuç: Çalışmamızda YBÜ çalışanlarının bilgi, beceri ve tutum açısından başarılı oldukları görülmektedir. Bunun yanında bekleme alanı koşullarının düzeltilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Anah tar Ke li me ler: Yoğun bakım ünitesi, hasta yakını memnunyeti, anket SUMMARY Objective: The health service given needs to be assessed for defining and improving the quality of intensive care units (ICU). In the ICUs of our department, because no extensive research in this field has been made previously, we aimed to evaluate satisfaction with a questionnaire. Material and Method: Through July 2012-March 2013, satisfaction of the family members of patients presenting more than 3 days has been investigated via a questionnaire in the
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.4274/tybdd.36855">doi:10.4274/tybdd.36855</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/xotoka4dz5e35eaoz7u5xibmsm">fatcat:xotoka4dz5e35eaoz7u5xibmsm</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20180608204820/http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_4456/64-71.pdf" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/35/04/350400fbf6063313ee9cbd8964dcaebab5eded3a.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.4274/tybdd.36855"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="unlock alternate icon" style="background-color: #fb971f;"></i> Publisher / doi.org </button> </a>