Obecné vzdělávací kvality a pojem kompetence

Jana Dlouhá
2009 Envigogika  
Abstrakt: V období transformace vzdělávacích cílů, metod a způsobů hodnocení výstupů První z článků, který vznikl jako polemika s texty Jana Činčery (2008b, 2009) zaměřenými na hodnocení proenvironmetálního chování coby výstupu vzdělávacího procesu. Ukazuje význam a prioritu položených otázek před (metodicky podloženými) odpověďmi -otevírá problém přínosu environmentálního vzdělání v jeho širších souvislostech, především ve vztahu ke všeobecným vzdělávacím cílům. Z tohoto úhlu pohledu se jako
more » ... u pohledu se jako žádoucí vzdělávací "kvalita" jeví nejspíše "kompetence" tak, jak ji definují současné odborné i strategické dokumenty. Koncept je podroben úvodní analýze s ohledem na povahu kompetencí a jejich potenciál pro inovace či změnu vzdělávacích paradigmat. Stručně jsou shrnuty jeho "vývojové potíže", především nedostatek nástrojů pro hodnocení. Klíčová slova: Teorie vzdělání, kultura dynamického studia, kompetence ve vzdělání, posouzení Abstract: In the period of transformation of learning goals, methods and evaluation procedures Envigogika: Charles University E-journal for Environmental Education ISSN 1802-3061 2 Envigogika 2009/IV/1
doi:10.14712/18023061.35 fatcat:kjyq5axcqjechc2lu6tz5pf4ha