Els efectes de la globalització en la recerca educativa: reflexions a partir de l'agenda educativa global

Aina Tarabini
2013 Papers  
Resumen El procés de globalització suposa nous reptes per a la recerca educativa contemporània, ja que no només en modifica els objectes d'estudi, sinó també els mètodes d'anàlisi. L'objectiu d'aquest article és reflexionar sobre aquests reptes a partir d'una recerca centrada en l'agenda educativa global. Específicament, l'objecte d'estudi de la recerca se centra en l'anàlisi de les relacions entre educació i pobresa, explorant l'agenda global que s'ha definit en aquest camp, l'efecte que té
more » ... l'efecte que té sobre les polítiques educatives nacionals i la concreció en dinàmiques, pràctiques i dispositius desenvolupats a l'escala local. A partir de l'explicació dels objectius, el procés i els resultats principals de la recerca en qüestió, l'article defensa la necessitat que els estudis contemporanis en el camp de la sociologia de l'educació s'allunyin paral·lelament del «nacionalisme», «l'estatisme» i «l'educacionalisme» metodològic, de forma tal que permetin copsar els canvis que genera la globalització, tant en les polítiques com en els sistemes educatius. Paraules clau: sociologia de l'educació; política educativa; organismes internacionals; pobresa; educació. Abstract. The Effects of Globalisation on Educational Research: Reflections from the Global Educational Agenda The process of globalisation has given rise to new challenges for contemporary educational research. It not only modifies its object of study but also its methods of analysis. The aim of this paper is to reflect on these challenges through the results of research on the global * L'article s'emmarca dins el projecte Progresos y limitaciones de la Educación para Todos: la política de la agenda educativa, la tendencia de las desigualdades educativas y la calidad de la democracia en América Latina, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (Projectes I+D) (Referència EDU2008-00816). Es va presentar una primera versió de l'article al V Congrés Català de Sociologia, realitzat a Barcelona els dies 17 i 18 d'abril de 2009de . 406 Papers 2013 Aina Tarabini education agenda. This research focuses on the relationship between education and poverty, exploring the global education agenda in this field, its effect on national education policies and its effects on dynamics, practices and devices developed at the local scale. After explaining the objectives, development and main results of the research, the article argues the need for contemporary studies in the sociology of education to move away from methodological 'nationalism', 'statism' and 'educationalism' in such a way as to capture the effects of globalisation on both education policies and systems.
doi:10.5565/rev/papers/v98n2.452 fatcat:3tn4e7iivjdpratkqitfy7ncpy