EXAMINING THE CONCEPT OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE THROUGH THE SAMPLING AREA OF BAHRİYE ÜÇOK KINDERGARTEN

Pelin KAYA, Bahar KAYA
2019 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication  
ÖZ Gelişen teknoloji sağladığı yararlarla birlikte çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Teknolojisinin gelişmesiyle birlikte artan ihtiyaçları karşılamak için sorunlara pratik çözümlerle yaklaşılmış, bu çözümlerin uzun vadede başka sorunlara yol açabileceği düşünülmemiştir. Çarpık kentleşme, tüketici toplumuna dönüşme, doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi gibi sorunlar sonucunda, çevre kirliliği, iklim değişikliği, karbon salınımın artışı, fazla enerji tüketimi gibi başka
more » ... 21. yüzyıl gündeminde yer almaktadır. Dünya üzerindeki enerji kaynaklarının büyük bir çoğunluğunun binaların yapımı ve kullanımı sırasında tüketildiği ortaya konulmuştur. Enerji tüketiminin yüksek olduğu yapı gruplarından biri olan okul öncesi eğitim yapılarına duyulan ihtiyaç, Türkiye'de genç nüfusun giderek artması ve şehirde çalışan ailelerin fazlalığı nedeniyle her geçen gün artmaktadır. Okul öncesi eğitim dönemi, çocuğun zekâ gelişiminin büyük oranda tamamlandığı, hızlı ve yoğun öğrenme dönemidir. Çocuğun kişilik yapısının gelişmesinde, nitelikli bir eğitim alması ve gerekli çevrenin oluşturulması büyük öneme sahiptir. Okul öncesi eğitim yapıları, çocuğa sürdürülebilirlik anlayışının öğretildiği ve aynı zamanda toplum için örnek teşkil eden yapılardır. Türkiye'de doğaya saygılı, sürdürülebilir tasarım anlayışında yapılmış ilk okul öncesi yapı örneği, Bahriye Üçok Anaokuludur. Çalışmanın örneklem alanını oluşturan anaokulunda görevli eğitimcilerle yapılan görüşme ve gözlemler sonucu elde edilen bulguların değerlendirilmesi çalışma yöntemini oluşturmaktadır. Sürdürülebilir anlayışta tasarlanan anaokulunun, öğrencilere çevreyi koruma bilinci kazandıracağı ve daha iyi öğrenme ortamı sağlayarak öğrencilerin çalışma performanslarını arttıracağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmayla birlikte sürdürülebilir anlayışta yapılan okul öncesi eğitim yapılarının sayısının artacağı öngörülmektedir. ABSTRACT Technological developments brought various problems along with the benefits they provide. With the development of technology, problems have been addressed with practical solutions to meet the increasing needs, and these solutions have not been thought to lead to other problems in the long run. Other problems such as environmental pollution, climate change, increase in carbon emissions, excessive energy consumption are on the agenda of 21st century as a result of problems such as 29 distorted urbanization, transformation into consumer society and unconscious consumption of natural resources. It has been revealed that a large majority of the energy resources on Earth are consumed during the construction and use of buildings. The need for the pre-school education buildings increases, where the energy consumption is relatively high, due to the rise of the young population and the number of the families living in the urban areas. The pre-school education period is a fast and intensive learning period in which the child's intelligence development is largely completed. In the development of the child's personality, having a qualified education in suitable and environment has great importance. Buildings of preschool where the concept of sustainability is taught to children are also examplary structures which serve as models to society. Bahriye Üçok Kindergarten is the first sample of pre-school education buildings in Turkey which was built with an understanding respectful to the environment. The method of study is the evaluation of the findings obtained after observations made in the school and interviews with educators. In this context, it is considered that the kindergarten, which constitutes the sampling area of the study, will enhance the students' working performances by providing the students with environmental protection awareness and providing a better learning environment. It is also anticipated with this work that pre-school education buildings built in sustainable understanding will increase. 30 hem gölgelendirme sağlamakta hem de oksijen kaynağı olmaktadır. Bu ve buna benzer örnekler, çevresel etkileri akıllı bir biçimde kendi yararına çeviren, bunu yaparken doğal kaynakları tüketmeyen, çevreye geri dönüştürülemeyecek atık bırakmayan, doğaya saygılı çözümlerdir.
doi:10.7456/10901100/005 fatcat:xchhilriunaanhvboc7hpysajm