Jerzy S. Łątka, Sulejman II Wspaniały, Warszawa 2004

Artur Konopacki
2004 Studia Podlaskie  
Na naszym rynku wydawniczym w ostatnim czasie pojawiła się praca Jerze go S. Łątki " Sulejman II Wsp aniały " wydana w ramach serii Miniatury Histo ryczne. Praca ta ukazała się nakładem Domu Wydawniczego " Bellona " 1• Recenzowana książka podzielona została przez autora na siedem rozdziałów, te z kolei rozbito na podrozdziały. Po szczególne rozdziały ułożone są chronologicz nie, od narodzin po śmierć Sulejmana II, przedstawione są jednak wielowątkowo. Praca ta, jak autor we wstępie zaznacza,
more » ... stępie zaznacza, nie jest pracą czysto historyczną a jedynie " prezentacją fenomenu o imieniu Sulejman Wspaniały " 2• Niemniej jed nak warto sięgnąć po tę pozycję aby lepiej poznać czasy " złotego wieku " państwa Osmanów. Nadmienić wypada że autor nie po raz pierwszy podejmuje temat zwią zany z Osmanami. W latach 90. ubiegłego wieku ukazała się praca poświęcona delikatnej kwestii sułtańskiej alkowy3• Dzięki tej lekturze możemy poznać życie dworskie, jak również elementy polityki prowadzonej przez sułtana również wobec Królestwa Polskiego. Autor od słania przed czytelnikiem sułtana: pisarza, poetę, mecenasa sztuki4• W rozdziale
doi:10.15290/sp.2004.14.18 fatcat:kgmcdfkqg5gfdil3cepp5tsxby