Factors that motivate females to do exerciseKadınları egzersiz yapmalarına motive eden faktörler

Çisem Demirdöken, Tülin Atan, Gamze Deryahanoğlu, Güner Çiçek, Serkan Demirdöken
2017 Journal of human sciences  
The aim of this study was to determine the factors that motivate females to do exercise whom live in Corum and to understand whether these factors differ according to some variables. 104 women doing exercise between the age of 18-50 participated voluntarily in the study. In order to determine the motivation of the participants for free time activities, the "Free Time Motivation Scale" developed by Pelletier et al (1989,1991) was used. The adaptation of this scale to Turkish was done by Mutlu
more » ... as done by Mutlu (2008) and Güngörmüş (2012). In this study, the one whose adaptation was done by Mutlu (2008) was used. In the 5 sub-dimensions of the scale, assessments were done according to working or not, age, educational status, and the frequency of participation in exercise. For statistical analysis, One- Way Anova and Turkey tests were used as normal distribution data, Kruskal Vallis test and Mann Whitney U test were used for non-normal distribution data. As a consequence of the statistical analysis carried out, it has been understood that leisure motivation values do not differ according to participants' working in somewhere or not and educational status. In our research, age groups were classified in 4 separate groups as 18-25, 26-33, 34-41 and 42-49. It has been determined that the sub-scale of "to know and to accomplish" for those in 26-33 age group is higher than those who are in the age groups of 18-25 and 34-41. In the other sub-scales, no meaningful differences could be found between the age groups. When Free Time Motivation sub-scales were compared according to marital status, it was observed that only "identification/introjection sub-scale showed meaningful difference between the married and the single. Free Time Motivation sub-scales were compared according to the number of doing exercise days in a week, it was seen that the "external regulation" sub-scale of those doing exercise for 4 days or over a week is higher than those who do so for 3 days a week. According to the results obtained; Age, marital status, and often participate in exercise; motivates women to exercise has been found to be the most influential factors.Extended English abstract is in the end of PDF (TURKISH) file. ÖzetBu çalışmanın amacı; Çorum ilinde bulunan kadınların egzersiz yapmalarına motive eden faktörleri belirleyerek, bu nedenlerin bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Çalışmaya 18-50 yaş aralığında, 104 adet egzersiz yapan kadın gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların egzersize katılım motivasyonlarını belirlemek amacıyla Pelletier ve ark. (1989,1991) tarafından geliştirilen "Boş Zaman Motivasyon Ölçeği" kullanılmıştır. Bu ölçeğin Türkçe'ye adaptasyon çalışmaları Mutlu (2008) ve Güngörmüş (2012) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada Mutlu (2008) tarafından adaptasyonu yapılan ölçek kullanılmıştır. Araştırma grubunda yer alan katılımcıların ölçekte yer alan 5 alt boyutta, bir işte çalışıp çalışmamasına, yaşlarına, medeni durumlarına, eğitim durumlarına ve egzersize katılma sıklığına göre değerlendirmeler yapılmıştır. İstatistiksel analiz için normal dağılım gösteren verilerde olarak One-WayAnova ve Tukey testleri, normal dağılım göstermeyen verilerde Kruskal Vallis testi v e Mann Whitney_U testi kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda katılımcıların bir işte çalışıp çalışmamasına ve eğitim durumuna göre boş zaman motivasyon değerlerinin farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Çalışmada yaş grupları 18-25, 26-33, 34-41 ve 42-49 yaş olmak üzere 4 ayrı şekilde sınıflandırılmıştır. 26-33 yaş grubunda olanların "bilmek ve başarmak" alt ölçeğinin 18-25 yaş ve 34-41 yaş aralığında olanlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yaş gruplarına göre diğer alt ölçekler arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Medeni duruma göre Boş Zaman Motivasyon alt ölçekleri karşılaştırıldığında sadece "özdeşim/içe atım" alt ölçeğinin evliler ile bekarlar arasında anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Haftada egzersiz yapılan gün sayısına göre Boş Zaman Motivasyon değerleri karşılaştırıldığında, haftada 4 gün ve üzeri egzersiz yapanların "dışsal düzenleme" alt faktörünün haftada 3 gün egzersiz yapanlardan yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, yaş, medeni durum ve egzersize katılma sıklığının; kadınların egzersiz yapmalarına motive eden en etkili faktörler olduğu tespit edilmiştir.
doi:10.14687/jhs.v14i2.4215 fatcat:asxjt7pzobanppyx2b356f6csi