ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

Вікторія Леонідівна Смєсова
2018 Proceedings of Scientific Works of Cherkasy State Technological University Series Economic Sciences  
Випуск 48 ISSN 2306-4420. Збірник наукових праць ЧДТУ 30 УДК 330.161 JEL Classification Code: А10, І12, І31 В. Л. Смєсова ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У статті розглядаються взаємовідповідність і взаємозалежність, схожі і відмінні риси між категоріями, які характеризують процеси формування і реалізації економічних інтересів. Порівняно сутність і зміст таких структурних компонентів зазначених процесів, як економічні інтереси, потреби, мотиви,
more » ... , потреби, мотиви, стимули, економічні прагнення, економічний вибір, економічні дії, економічний результат, та виявлено взаємозв'язки між ними. Автор зробив висновок, що наявні взаємозв'язки відображають детермінізм та одночасно єдність, цілісність, але нетотожність між зазначеними поняттями. Запропоновано власне визначення сутності зазначених категорій та розкрито логіку взаємозв'язків у процесі перетворення потреб в економічні інтереси та економічний результат через економічний вибір та економічні дії акторів. Обґрунтовано механізм зазначених перетворень та зроблено висновок, що кожна з його ланок отримує економічний/соціальний сенс лише через інтеракції (зв'язки, відносини) акторів в економічному середовищі. Ключові слова: потреби, інтереси, економічні інтереси, мотиви, стимули, економічна діяльність, економічна поведінка, економічний вибір. Постановка проблеми Динамічний і хаотичний розвиток економіки на сучасному етапі характеризується розширенням потреб людини, появою нових економічних інтересів і стимулів економічної діяльності та економічної поведінки. Посилюють зазначені тенденції процеси інтеграції, глобалізації, інформатизації, ноосферізації, які відбуваються у світовому господарстві. Відповідно актуалізується питання теоретичного визначення, узагальнення та ідентифікації теоретичних і прикладних аспектів формування, реалізації і відтворення економічних інтересів в умовах сучасних економічних трансформацій. Економічні інтереси виступають ланкою, яка зв'язує сферу споживання зі сферою виробництва та обміну, імпульсом акторів до реалізації потенційних можливостей в процесі реальної економічної діяльності і одночасно вони є складним механізмом взаємодій між акторами всіх рівнів економічної системи. Тому сьогодні важливим і актуальним є визначення співвідношень економічних інтересів зі спорідненими та суміжними з ними категоріями -потребами, економічним вибором, мотивами і стимулами економічної діяльності та економічною поведінкою. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений нами аналіз наукових здобутків в сфері дослідження економічних інтересів дозволяє констатувати, що вчені-економісти приділяли достатню увагу обґрунтуванню сутності поняття «економічні інтереси», зокрема, Базилевич В., Діденко О., Новікова Н., Скворцов А. [1][2][3][4]. Визначалися основні структурні елементи системи економічних інтересів, досліджувалися процеси їх формування і реалізації, основні аспекти трансформації в ринковому середовищі, особливості економічних інтересів на національному та зовнішньоекономічному рівнях, зв'язки економічних інтересів з економічними інститутами у працях Канапухіна П., Ковальчука С., Михайлова А., Філіпченко А. Чернецова Н. [5][6][7][8][9]. Одночасно більш ґрунтовного аналізу вимагає встановлення співвідношень між економічними інтересами та спорідненими і суміжними з ними категоріями, оскільки у визначеннях науковців вони часто ототожнюються. Постановка завдання. Мета статті -обґрунтування співвідношень і взаємозв'язків, схожих і відмінних рис між категоріями, які характеризують процеси формування і реалізації економічних інтересів. Виклад основного матеріалу. Серед основних категорії, які вчені вкладають в суть і зміст економічних інтересів, знаходяться такі як «потреби», «мотиви», «стимули», «прагнення», «економічні відносини», «економічна діяльність», «економічна вигода» тощо. Крім того, більшість вчених розкривають суть і зміст економічних інтересів саме через них. Тому, з одного боку, потребує уточнення спільне і відмінне між категоріями, спорідненими з економічними інтересами, а, з іншого -існує необхідність у розкритті авторського бачення сутності економічних інтересів як результату критичного аналізу суміжних з ними категорій. Співвідношення між даними поняттями пов'язане з вирішенням діалектичної єдності і одночасно протиріччя, логічної імплікації «причина-наслідок». Проблема виявлення причинності формування економічних інтересів знаходиться у площині прояву необхідності, Серія: Економічні науки Випуск 48 31 36 Introduction. Today the question of determining the theoretical and applied aspects of the formation, realization and reproduction of economic interests in the conditions of modern economic transformations is topical. Problem. It is necessary to eliminate the similar and different between the categories that are related to economic interests, and also to substantiate the content and essence of economic interests. Purpose is to substantiate the relationships and interrelations, similar and distinctive features between the categories that characterize the processes of formation and implementation of economic interests. The presentation of the material of the article. The author has established that between the generation of needs, the formation of economic interests and their subsequent implementation, there are genetic, cause-effect and logical-sequential connections. Needs, economic interests, economic results and economic relations are transformed into unity and integrity in the process of their interaction Results. Economic interests are social-economic attraction and direction of actors to meet the needs for economic and social benefits. The content of economic interests is disclosed through their economic aspirations and economic interactions (links, relations) on the basis of the mechanism of economic choice. This leads to a change in the initial economic / social state of the actor, his economic results, self-improvement and self-development. Conclusions. The author has concluded that the interrelations between these concepts reflect nonidentity, determinism and at the same time the unity and integrity of needs, economic interests, economic results and economic relations.
doi:10.24025/2306-4420.0.48.2018.126884 fatcat:ydkpk76t7jgh5lznyaj32ug3qa