Quality of Corner Joints of Beech Chairs under Load

Silvana Prekrat, Jerzy Smardzewski, Mladen Brezović, Stjepan Pervan
2012 Drvna industrija  
This paper presents quality criteria for corner joints of beech chairs by comparison of break moments during static and dynamic testing of the most frequently used type of construction joints: -round mortise and tenon. Laboratory joint testing using discursive construction methods showed a statistically supported value of the achieved results. The purpose of this paper is to investigate the possibility of shortening the testing procedure of fi nal products and evaluate the quality of fi nal
more » ... ality of fi nal products by segment testing of components in the design phase. The results showed that there is a signifi cant dependence between the Md/Ms coeffi cient and the number of testing cycles. This opens the possibility of a new, different approach to testing the strength of constructions, using methods for testing assemblies instead of entire fi nal products in accordance with the applicable standard working methods. Key words: wood constructions, sitting furniture, chair joints, strength of glued beechwood joints, round mortise and tenon SAŽETAK • U ovom su radu izneseni kriteriji kvalitete kutnog spoja bukovih stolica usporedbom momenata lomova tijekom statičkoga i dinamičkog ispitivanja najčešće upotrebljavane vrste konstrukcijskog spoja zaobljenim čepom i podužnom rupom. Laboratorijsko ispitivanje spoja uporabom diskurzivnih konstrukcijskih metoda pokazalo je statistički podržanu vrijednost postignutih rezultata. Svrha ovog rada bila je ispitati mogućnost skraćenja postupka ispitivanja gotovih proizvoda te vrednovanje kvalitete gotovih proizvoda uz pomoć segmentnog ispitivanja sastava u fazi projektiranja. Rezultati su pokazali da postoji signifi kantna ovisnost koefi cijenta Md/Ms i broja ciklusa provedenog testiranja. Ta činjenica omogućuje drugačiji, nov pristup ispitivanju izdržljivosti konstrukcija primjenom metoda ispitivanja na sklopovima umjesto na cijelim gotovim proizvodima prema važećim standardiziranim radnim metodama. Ključne riječi: drvne konstrukcije, namještaj za sjedenje, spojevi stolica, čvrstoća slijepljenih bukovih spojeva, zaobljeni čep i podužna rupa 1 The authors are assistant professor and associate professors
doi:10.5552/drind.2012.1220 fatcat:s627xl33pjc5bibuyofg3rhmj4