Rail passengers rights

Dusanka Djurdjev
2016 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Др Ду шан ка Ј. Ђур ђев, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду D.Djur djev@pf.uns.ac.rs ПРА ВА ПУТ НИ КА У ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КОМ ПРЕ ВО ЗУ 1 Са же так: Ме ђу на род ни пре воз пут ни ка и пр тља га је ре гу ли сан правилима CIV, а Уред ба 1371/2007 ре гу ли ше са др жин ски иста пи та ња ко ја су ре гу ли са на CIV-ом чи је су уго вор не стра не и др жа ве чла ни це ЕУ, па се CIV при ме њу је и на те ри то ри ји ЕУ. Уред ба пред ви ђа да се од го вор ност
more » ... а се од го вор ност же лезнич ког пре во зи о ца за ште те ко је пре тр пе пут ни ци и пр тљаг ре гу ли ше ди рект ном при ме ном од ре да ба CIV, јер је CIV укључен као до да так у Уред бу. Ме ђу тим, Уред ба са мо стал но уре ђу је од го вор ност же ле зни це за до дат на пра ва ко ја ни су пред ви ђе на у CIV, а ко ји ма се по бољ ша ва по ло жај пут ни ка у же ле знич ком пре во зу. Кључ не ре чи: од нос из ме ђу ме ђу на род не кон вен ци је и Уред бе 1371/2007, на кна да ште те у слу ча ју "ви ше си ле".
doi:10.5937/zrpfns50-10667 fatcat:p6tvjedw2zcgnoracfmkgkpgfm