Fate of bequests as a sign of crisis of the Serbian society
Sudbina legata kao znak krize srpskog društva

Jadranka Božić
2020 Kultura  
оригиналан научни рад СУДБИНА ЛЕГАТА КАО ЗНАК КРИЗЕ СРПСКОГ ДРУШТВА Сажетак: Постављамо акциону основу за израду стратегије грађења савременог концепта легата у оквиру културне политике Републике Србије. Унапређење сфере легатства и задужбинарске делатности уопште као вида културног наслеђа од непроцењивог је значаја за културну политику РС. Као нераскидиви сегмент свеопште културне матрице, легати деле судбину друштва као и изазове с којима се музеји, галерије, библиотеке и архиви данас
more » ... архиви данас суочавају. На основу сагледане слике легатства у Србији, мапирали смо кључне проблеме у овој сфери делатности у којој је, поред осталог, неопходноустановити један општи законски оквир којим би се регулисала компликована материја легатства на територији целе државе и којим би се обухватио цео комплекс потешкоћа, питања и дилема с којима се легатори и легатари сусрећу. Дефинисање културне политике је предуслов, темељ за даље разрешавање свих проблема и питања везаних између осталог и за легате. Кључне речи: филантропија, задужбинарство, легати, колекционарство, културно наслеђе, културна политика Републике Србије Увод1 Од настанка српске државе на овим просторима низали су се добротвори, дародавци, хуманисти који су били спремни да оставе своје богатство у наслеђе генерацијама које долазе. У средњем веку зидале су се цркве и манастири а касније, у 19. веку нарочито, богати и учени људи остављали су српском народу своје задужбине, школе, палате. Легати сведоче о значајној културној традицији као и о знаменитим, Abstract We are currently laying down a basis for the development of a strategy for building a modern concept of legacies within the cultural policy of the Republic of Serbia. Improvement of the concepts of legacy and endowment activities in general, as part of cultural heritage, is of incomparable importance for the cultural policy of the Republic of Serbia. As an inseparable segment of the universal cultural matrix, legacies share the fate of society as well as the challenges that museums, galleries, libraries and archives face today. Based on the state of legacy in Serbia, we have mapped key problems in this area of activity in which, among other things, it is necessary to establish a general legal framework that would regulate the complicated issues of legacy on a national level, which would cover (and ultimately solve) an entire conglomerate of difficulties, issues and dilemmas that legators and legatees face. Defining cultural policy is a precondition, a foundation for further resolution of all problems and issues related, among other things, to legacies.
doi:10.5937/kultura2067154b fatcat:o7fdf552ybgrdhbnmazrxgnxpu