Promocja szkoły w środowisku jako kompetencja kierownicza w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Marzena Hajduk-Stelmachowicz
2019 Przedsiębiorczość, Edukacja  
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja znaczenia promocji szkoły w środowisku jako ważnej kompetencji dyrektorów (szczególnie tych podejmujących pracę po raz pierwszy). W związku z powyższym podjęto się w nim przedstawienia istoty promocji jako procesu. Wskazano cele promocji szkoły oraz dokonano typologizacji odbiorców działań promocyjnych. Zaprezentowano wybrane narzędzia promocji, które mogą być skutecznie używane przez osoby odpowiedzialne za organizację i zarządzanie placówką
more » ... e placówką oświatową. Ponadto uporządkowano i wskazano instrumenty komunikacji marketingowej możliwe do wykorzystania podczas konstruowania tzw. planów promocji szkoły. Dla realizacji celu pracy dokonano analizy literatury. Zastosowano badanie typu desk research, metodę case study oraz benchmarking. Ustalono, że właściwie prowadzona promocja szkoły w środowisku powinna być dynamicznym procesem opartym na pętli podwójnego uczenia się. Oddziałuje ona bowiem na różne grupy interesariuszy na zasadzie sprzężenia zwrotnego. W pracy przyjęto następującą hipotezę badawczą: z perspektywy zarządzających promocja powinna stanowić sekwencję działań systemowych (na realizację których zapewnione są odpowiednie zasoby), celowych i zaplanowanych, opartych na odpowiednio dobranych metodach i formach skierowanych do zdefiniowanych odbiorców (zarówno do klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych)
doi:10.24917/20833296.151.7 fatcat:xzhhjusn7vdxzkdddru4mm6omu