Çocukluk Çağında Televizyon Düşmesi Sonucu Görülen Göz Problemleri

Esra Savku, Huban Atilla, Fatime Nilüfer Yalçındağ
2013 Türk Oftalmoloji Dergisi  
Ge lifl Ta ri hi/Re cei ved: 06.12.2012 Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 05.03.2013 Özet Televizyon düşmesi çocuklarda ciddi morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. Sıklıkla kafa travması ve bunun sonucunda kranyal sinir felçleri (en sık 6. ve 7. sinirler etkilenir) görülmektedir. Konservatif tedaviye yanıt vermeyen olgularda şaşılık cerrahisi yapılabilir. Ancak eşlik eden travmalar veya sistemik problemler ile tedavi sırasında yaşanan gecikmeler ağır ambliyopi ile sonuçlanabilmektedir. Literatürde
more » ... ktedir. Literatürde televizyon düşmesi sonucu vücut ve kafa travmasının yanısıra çocuklarda görülen göz bulguları ile ilgili çalışma bulunmamaktadır. Bu konudaki deneyimlerimizi paylaşmak amacıyla kliniğimize üzerine televizyon düşmesi sonrasında gelişen göz bulguları ve kranyal sinir felçleri ile başvuran üç olgunun dosyaları geriye dönük olarak tarandı. Hastaların görme keskinlikleri, ön segment ve fundus bulguları ile kazaya neden olan televizyonun özellikleri (tüplü veya LCD, ekran boyutu, sehpa yüksekliği) kaydedildi. (Turk J Ophthalmol 2013; 43: 451-4) Anahtar Kelimeler: Altıncı sinir felci, kafa travması, televizyon düşmesi, yedinci sinir felci Sum mary Television (TV) falls cause serious morbidity and mortality in children. Head trauma is frequently seen, and cranial nerve palsies ( 6th and 7th nerves are more frequently affected) are associated with head trauma. Strabismus surgery can be performed in cases not resolving with conservative treatment, however, the delay in treatment related to associated traumas and systemic problems may result in amblyopia. There is no previous report in the literature about ocular findings accompanied by body and head trauma in children after television falls. In order to share our experience, we retrospectively evaluated the records of three patients that were admitted to our clinic with the history of TV-related injuries. The visual acuities of patients, anterior segment and fundus findings as well as the characteristics of the television (tube or LCD, size of the screen, height of the easel) were recorded. (Turk J Ophthalmol 2013; 43: 451-4)
doi:10.4274/tjo.30316 fatcat:ul5br6inxja6dmucmu24jrgq2q