İMF'nin Değişen Rolü ve Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkiler

ÖZTÜRK Nazım
2002 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  
Özet iMF, parasal konularda uluslararası işbirliğini güçlendirmek, uluslararası ticaretin dengeli büyümesini sağlamak ve ödemeler dengesi sorunlarını çözmek için oluşturulmuştur. Ancak, dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak iMFnin rolü de değişmiştir. 1980'1i yıllara kadar daha çok ödemeler dengesi sorunlarını gidermeye yönelik politikalar üreten İMF, 1980 sonrasında yapısal uyum programları adı altındaki uygulamaları denetleme yolu ile etkinliğini giderek artırmış, küreselleşme
more » ... mış, küreselleşme sürecine bağlı olarak yaşanan finansal krizlerde son ödeme mercii rolünü üstlenmiş, kendisini finansal kriz durumunda son ödünç verme mercü ve kriz yöneticisi olarak görmüştür. Bu çalışmada, İMFye niçin ihtiyaç duyulduğu, İMF'nin hangi amaçlarla kurulduğu, uluslararası alanda nasıl bir sistem oluşturulduğu, sistemde ne gibi olumsuzluklar yaşandığı, bu aksaklıkları gidermek için ne gibi çalışmalar yapıldığı üzerinde durulmuştur. Tarihsel süreç içerisinde, iMFnin rolünde ne gibi değişimler yaşandığı belirtilmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin bu durumdan nasıl etkilediği ele alınmışlır. Abstract IMF was the product of a longing. This longing was shared by the developed capitalist economies, has included vanishing of the economical nightmare which was lived between the twos world war lest it happens again. IMF has been created to make international cooperation on financial matters stronger, for providing stable growth of foreign trade and for solving the problems of balance of payment. However, the role of IMF changed because of recent events occurred in the world economies. Fundamentally, IMF made policİes in order to solve problems of balance of payment till 1980s, expanded its effectiveness much and more by controlling the applications called structural adjustment programs after 1980s., undertook the role of an internationaIlender of last resort on recent crises occurred because of globalization trend and saw itself as an international lender of last resort and crisis administrator during a financİal crisis. This study includes why IMF is needed, what sort of targets IMF has created, what kind of a system it established in international area, what kind of problems were lived in this system, what sort of efforts were spent to solve these problems. Historically, what kind of transformations occurred on the role of IMF were explained and how the developing economies which were affected from this situation were considered in this issue.
doi:10.1501/sbfder_0000001810 fatcat:sfkeax53hzf2rfi4e5fcxfrviy