Polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w świetle standardów prawa Unii Europejskiej

Mirosław Wróblewski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
2020 Przegląd Prawa Konstytucyjnego  
Polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w świetle standardów prawa Unii Europejskiej Słowa kluczowe: odpowiedzialność dyscyplinarna, niezawisłość sędziowska, gwarancje niezależności, sąd, pytanie prejudycjalne Keywords: disciplinary liability, independence of the judge, guarantees of independence, court, preliminary question Streszczenie Opracowanie przedstawia aktualną problematykę odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, poczynając od wskazania historycznych już prób
more » ... już prób wprowadzenia nowych, ujednoliconych regulacji, mających w założeniu obejmować większość zawodów prawniczych, aż do uchwalenia przepisów statuujących Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i tzw. ustawy dyscyplinującej sędziów. Autor przeprowadza pogłębioną analizę regulacji dyscyplinarnych pod kątem testu zgodności z normami prawa UE i koniecznością zapewnienia przez prawo krajowe efektywności unijnych rozwiązań prawnych.
doi:10.15804/ppk.2020.04.09 fatcat:bj3mlckcnjdxjhfp7grtuhwvgm