Kje je meja novinarske presoje dejanj sodnega funkcionarja ?

Saša Zagorc
2005 Revus  
Electronic reference Saša Zagorc, « Kje je meja novinarske presoje dejanj sodnega funkcionarja ? », Revus [Spletna izdaja], 4 | 2005, Datum spletne objave: 28 février 2013, ogled: 22 avril 2019. URL : http:// journals.openedition.org/revus/1739 All rights reserved Kje je me ja no vi nar ske pre so je de janj sod ne ga funk ci o nar ja? -Sod ba ESČP v za de vi Per na pro ti Ita li ji 1 Sa ša Za gorc Kje je me ja svo bo de me di jev? Sme no vi nar za pi sa ti vred nost ne sod be brez kakr šne ko
more » ... e brez kakr šne ko li ute me ljit ve z do ka zi ozi ro ma vsaj z in di ci? Je dol žan sod ni funk ci onar 2 spre je ti ena ko no vi nar sko kri ti ko kot vsi dru gi dr žav lja ni? Se ta stan dard za sod ne funk ci o nar je raz li ku je od stan dar da, ki ve lja za po li ti ke? Ka ko vpli va na pre so jo do pust nos ti po se ga to, da je sod ni funk ci o nar iz rec no iz ra zil svo ja 135 Kje je meja novinarske presoje dejanj sodnega funkcionarja? REVIJA ZA EVROPSKO USTAVNOST 1 Per na v. Ita ly (48898/99) [2001] ECHR 481 (25. ju lij 2001). Se nat je so glas no od lo čil, da ni pri šlo do za tr jeva ne kr šit ve 6. čle na Ev rop ske kon ven ci je o var stvu člo ve ko vih pra vic in te melj nih svo bo ščin (v na da lje vanju: Kon ven ci ja), med tem ko je pri šlo do kr šit ve 10. čle na Kon ven ci je za ra di ob sod be pri tož ni ka za za tr jeva nje v ob li ki sim bo lič ne ga iz ra ža nja, da je to ži lec pri se gel ne kda nji Ko mu nis tič ni par ti ji Ita li je (v na da ljeva nju: KPI), ni pa pri šlo do kr šit ve is te ga čle na za ra di ob sod be pri tož ni ka gle de za tr je va nja o so de lo va nju to žil ca Ca sel li ja v do mnev nem na čr tu o prev ze mu nad zo ra nad dr žav no-to žil ski mi or ga ni v več ita li jan skih mes tih in za ra di tr di tev o res nič nih raz lo gih za upo ra bo ma fij ske ga ske san ca Bu scet te. Pri mer je bil pred ložen ve li ke mu se na tu, Per na v. Ita ly (48898/99) [2003] ECHR 230 (6. maj 2003), ki je de lo ma so glas no, delo ma s šes tnaj sti mi gla so vi za in enim pro ti spre jel, da ni pri šlo do kr ši tev Kon ven ci je. Ker se v do lo če nih de lih ob raz lo žit vi sodb moč no raz li ku je ta, upo rab ljam za ci ti ra nje sodb raz lo če val ni krite rij le to iz da je sod be -2001 za sod bo se na ta in 2003 za sod bo ve li ke ga se na ta. 2 V kon kret nem pri me ru je šlo za dr žav ne ga to žil ca. Ita li jan ska ure di tev priš te va sled nje, dru ga če kot slo venska, v sod no ve jo ob las ti, saj ta ko za sod ni ke in dr žav ne to žil ce upo rab lja iz raz »ma gi stra to«, zlas ti pa je pomemb no, da za obe funk ci je ve lja jo ena ki po go ji gle de ime no va nja in za go tav lja nja ne od vis nos ti in od go vornos ti. Več Pe re nič A. v Grad F., Pe re nič A., Kri stan I.: Pri mer jal no ustav no pra vo, Prav na fa kul te ta, Ljub ljana 2004, str. 82. Saša ZAGORC, 2005: Kje je meja presoje dejanj sodnega funkcionarja? Sodba ESČP v zadevi Perna proti Italiji. Revus -Revija za evropsko ustavnost (2005) 4. 135-142. www.revus.eu
doi:10.4000/revus.1739 fatcat:4tvnfkttbjbpnb2jyiyjfrqi74